เปิดรับสมัคร 4 ก.ย. - 16 ธ.ค. 2566 : สอบออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค. 2566 นี้ ระดับชั้น ม.1 สอบเวลา 09.00-12.00 น. ระดับชั้น ม.4 สอบเวลา 13.00-16.30 น.

ตารางแสดงรายชื่อนักเรียนที่สมัครรับสมัครสอบ Pre-Gifted Program(สอบออนไลน์) โรงเรียนสตรีศึกษา ปีการศึกษา 2566

ตารางแสดงรายชื่อนักเรียนที่สมัครรับสมัครสอบ Pre-Gifted Program(สอบออนไลน์) โรงเรียนสตรีศึกษา ปีการศึกษา 2566


ม. 1 179 คน
ม. 4 114 คน

ที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ศึกษาอยู่ชั้น โรงเรียน จังหวัด สมัครสอบชั้น วันที่สมัคร ยอดชำระ สถานะ
292เด็กหญิงณัชชาอร ทองชุมภู
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 30 ก.ย. 15:07100 แจ้งชำระฯ
291เด็กชายอาทิวราห์ พรมภักดี
ม.3โรงเรียนร่องคำกาฬสินธุ์ ม.430 ก.ย. 12:56100 แจ้งชำระฯ
290เด็กชายพัฒนพันธุ์ สีด้วง
ป.6ชุมชนบ้านสีแก้วร้อยเอ็ดม.1 30 ก.ย. 12:38100 แจ้งชำระฯ
289เด็กหญิงธัญพร นาคหมื่นไวย
ป.6ไพโรจน์วิชชาลัยร้อยเอ็ดม.1 30 ก.ย. 09:54100 แจ้งชำระฯ
288เด็กหญิงวรุณยุพา มังก้อน
ป.6ไพโรจน์วิชชาลัยร้อยเอ็ดม.1 29 ก.ย. 20:40100 การสมัครสมบูรณ์
287เด็กชายธีธัช สมหนองบัว
ม.1ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.429 ก.ย. 18:55100 การสมัครสมบูรณ์
286เด็กหญิงศุภธิดา คูนาแก
ป.6โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 29 ก.ย. 16:29100 การสมัครสมบูรณ์
285เด็กหญิงภัทราพร ไชยหงษ์
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 29 ก.ย. 08:59100 แจ้งชำระฯ
284เด็กหญิงธัญญรัตน์ โยศรีคุณ
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 29 ก.ย. 08:59100 แจ้งชำระฯ
283เด็กหญิงศุภธิดา คูนาเเก
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 29 ก.ย. 08:49100 การสมัครสมบูรณ์
282เด็กหญิงเเพรพิร์ญา ผลสว่าง
ป.6โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 29 ก.ย. 08:48100 การสมัครสมบูรณ์
281เด็กหญิงธศนพร วราสิทธิ์
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 29 ก.ย. 08:37100 การสมัครสมบูรณ์
280เด็กหญิงนารินทร์ ถนอมสัตย์
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 29 ก.ย. 08:29100 การสมัครสมบูรณ์
279เด็กหญิงนารินทร์ ถนอมสัตย์
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 29 ก.ย. 08:29100 แจ้งชำระฯ
278เด็กหญิงนารินทร์ ถนอมสัตย์
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 29 ก.ย. 08:29100 แจ้งชำระฯ
277เด็กหญิงนารินทร์ ถนอมสัตย์
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 29 ก.ย. 08:29100 แจ้งชำระฯ
276เด็กหญิงนารินทร์ ถนอมสัตย์
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 29 ก.ย. 08:29100 แจ้งชำระฯ
275เด็กหญิงนารินทร์ ถนอมสัตย์
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 29 ก.ย. 08:29100 แจ้งชำระฯ
274เด็กหญิงนารินทร์ ถนอมสัตย์
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 29 ก.ย. 08:29100 แจ้งชำระฯ
273เด็กหญิงนารินทร์ ถนอมสัตย์
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 29 ก.ย. 08:29100 แจ้งชำระฯ
272เด็กหญิงนารินทร์ ถนอมสัตย์
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 29 ก.ย. 08:29100 แจ้งชำระฯ
271เด็กหญิงนารินทร์ ถนอมสัตย์
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 29 ก.ย. 08:29100 แจ้งชำระฯ
270เด็กหญิงอภัสนันท์ เรืองจินดาวลัย
ป.6โรงเรียนนานาชาติซิลเวอร์เฟรินร้อยเอ็ดม.1 28 ก.ย. 15:29100 การสมัครสมบูรณ์
269เด็กหญิงชัญญานุช บุญหล้า
ป.6ไพโรจน์วิชชาลัยร้อยเอ็ดม.1 27 ก.ย. 20:14100 การสมัครสมบูรณ์
268เด็กหญิงตรัยรัตนาพร บุญเทียม
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ม.427 ก.ย. 19:42100 การสมัครสมบูรณ์
267นางสาวชณิสรา ปะนัดเท
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.427 ก.ย. 12:09100 แจ้งชำระฯ
266นางสาวเพชรดา พวงพิลา
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.427 ก.ย. 12:05100 การสมัครสมบูรณ์
265เด็กหญิงปิยะพร แซ่เ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.427 ก.ย. 11:56100 การสมัครสมบูรณ์
264เด็กหญิงรติรัตน์ ผดุงรัฐ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.427 ก.ย. 11:46100 การสมัครสมบูรณ์
263เด็กหญิงนารินทร์ ถนอมสัตย์
ป.6โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 27 ก.ย. 09:37100 แจ้งชำระฯ
262เด็กชายจิรวัฒน์ กุลสุวรรณ
ป.6เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์ม.1 26 ก.ย. 22:00100 การสมัครสมบูรณ์
261เด็กหญิงศิรภัสสร ปะกาโส
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 26 ก.ย. 09:56100 การสมัครสมบูรณ์
260เด็กชายสุกฤษฏิ์ ใจกว้าง
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 26 ก.ย. 09:56100 การสมัครสมบูรณ์
259เด็กหญิงศรุตา มงคลแก่นทราย
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 26 ก.ย. 09:54100 การสมัครสมบูรณ์
258เด็กหญิงณัฐพร จตุเทน
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 26 ก.ย. 09:54100 การสมัครสมบูรณ์
257เด็กหญิงลัลน์ณภัทร มุกดา
ป.5พระกุมารร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 26 ก.ย. 09:32100 การสมัครสมบูรณ์
256นางสาววริศรา จันทุ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.426 ก.ย. 06:44100 การสมัครสมบูรณ์
255เด็กชายกฤติกร จันทุดม
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 26 ก.ย. 06:42100 การสมัครสมบูรณ์
254เด็กหญิงบุณญวีย์ อะทาโส
ม.3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.425 ก.ย. 16:02100 การสมัครสมบูรณ์
253เด็กชายศุภฤกษ์ มูลสิน
ป.4อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐอุบลราชธานีม.1 24 ก.ย. 21:28100 การสมัครสมบูรณ์
252เด็กชายศุภณัฐ มูลสิน
ม.2เขมราฐพิทยาคมอุบลราชธานี ม.424 ก.ย. 21:21100 การสมัครสมบูรณ์
251เด็กหญิงณัฏฐานันท์ โพธิ์งาม
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.424 ก.ย. 20:26100 การสมัครสมบูรณ์
250เด็กหญิงภัคธีมา สาวิสัย
ป.5พระกุมารร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 24 ก.ย. 20:17100 การสมัครสมบูรณ์
249เด็กหญิงสวรรยา อัศวภูมิ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.424 ก.ย. 19:50100 การสมัครสมบูรณ์
248นางสาวกมลลักษณ์ มียา
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.424 ก.ย. 19:41100 การสมัครสมบูรณ์
247เด็กหญิงชลดา เครือภู่
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.424 ก.ย. 10:56100 การสมัครสมบูรณ์
246เด็กหญิงจารุพิชญา เชิงหอม
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.422 ก.ย. 16:49100 การสมัครสมบูรณ์
245เด็กหญิงสุพิชญา ยันสูงเนิน
ป.6อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัยนครราชสีมาม.1 22 ก.ย. 13:46100 แจ้งชำระฯ
244เด็กหญิงพัชรอร สังข์สุข
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 21 ก.ย. 23:06100 การสมัครสมบูรณ์
243เด็กหญิงกัญญาณัฐ ลาวัลย์
ป.6เทศบาลวัดราษฏร์อุทิศร้อยเอ็ดม.1 21 ก.ย. 21:25100 แจ้งชำระฯ
242เด็กชายพสิษฐ์ วงค์อามาตย์
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 21 ก.ย. 20:21100 การสมัครสมบูรณ์
241เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ วรรณพิรุณ
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 21 ก.ย. 17:48100 แจ้งชำระฯ
240เด็กหญิงปัณณรัตน์ จิระปัญจพัฒน์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.421 ก.ย. 12:02100 การสมัครสมบูรณ์
239เด็กหญิงปัณณรัตน์ จิระปัญจะพัฒน์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.421 ก.ย. 08:21100 แจ้งชำระฯ
238เด็กหญิงจิราภา เปาป่า
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 20 ก.ย. 18:08100 การสมัครสมบูรณ์
237นางสาวจิรัชญา ไชยมัชชิม
ม.3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.420 ก.ย. 11:22100 แจ้งชำระฯ
236เด็กหญิงณิชมน ไชยมัชชิม
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 20 ก.ย. 11:21100 แจ้งชำระฯ
235เด็กหญิงพัชราภรณ์ อาจสุโพธิ์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.419 ก.ย. 16:09100 การสมัครสมบูรณ์
234เด็กหญิงณิชา พุทธปัญโญ
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 19 ก.ย. 16:00100 การสมัครสมบูรณ์
233เด็กหญิงจิรัญญา กาญจนลาภ
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 19 ก.ย. 15:56100 การสมัครสมบูรณ์
232เด็กหญิงปราชญ์ปภาวี คุณหงษ์
ป.6จตุรพักพิมานร้อยเอ็ดม.1 19 ก.ย. 13:33100 การสมัครสมบูรณ์
231เด็กชายณัฐภัทร สิงคะกุล
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 19 ก.ย. 12:17100 การสมัครสมบูรณ์
230เด็กชายณัฐรักษ์ ศรียอดทอง
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 19 ก.ย. 09:27100 การสมัครสมบูรณ์
229เด็กหญิงกนกพร ไวยเวช
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.419 ก.ย. 07:45100 การสมัครสมบูรณ์
228เด็กหญิงนภัสสร ฟูแสง
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 18 ก.ย. 21:11100 การสมัครสมบูรณ์
227เด็กชายภูริพัฒน์ ขุราษี
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 18 ก.ย. 18:32100 แจ้งชำระฯ
226เด็กหญิงณิชาภัทร นามสง่า
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.418 ก.ย. 14:51100 การสมัครสมบูรณ์
225เด็กหญิงพริมา น้อยโสภา
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.418 ก.ย. 14:49100 การสมัครสมบูรณ์
224เด็กหญิงชนาภา กุลสุวรรณ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.418 ก.ย. 14:12100 การสมัครสมบูรณ์
223เด็กชายปวินลภย์ พรศิรินพคุณ
ม.3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.418 ก.ย. 09:51100 การสมัครสมบูรณ์
222นางสาวกัญญาภรณ์ แดงโสภา
ม.3ร่องคำหงษ์ทองวิทยาร้อยเอ็ด ม.418 ก.ย. 09:34100 แจ้งชำระฯ
221เด็กชายพงษ์อมร ศักดิ์แสง
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 18 ก.ย. 08:40100 แจ้งชำระฯ
220เด็กหญิงขวัญรัตน์ สารารัตน์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 20:51100 แจ้งชำระฯ
219เด็กหญิงจิดาภา เอื้อกิจ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 20:39100 แจ้งชำระฯ
218นางสาวณัฐศยาภรณ์ โกกะพันธ์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 19:14100 การสมัครสมบูรณ์
217นายนภัส ทรัพย์เธาว์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 19:14100 การสมัครสมบูรณ์
216เด็กหญิงกวิตา สมบูรณ์พันธ์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 19:14100 การสมัครสมบูรณ์
215นางสาวประภากวิน อุ่นเจริญ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 19:14100 การสมัครสมบูรณ์
214เด็กหญิงพิมพ์ชนก พลวุฒิ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 19:06100 การสมัครสมบูรณ์
213เด็กหญิงณัชชา ภาคมฤค
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 19:03100 การสมัครสมบูรณ์
212เด็กหญิงสุภัสสรา อนุนิวัฒน์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 18:56100 การสมัครสมบูรณ์
211เด็กหญิงโศจิรัตน์ ศรีใส
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 18:54100 การสมัครสมบูรณ์
210นายวรายุทธ ทิพย์อุทัย
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 18:54100 การสมัครสมบูรณ์
209นางสาวเพ็ญพิชชา หลาบสีดา
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 18:45100 การสมัครสมบูรณ์
208เด็กหญิงชฎาภรณ์ ศรีเสนพิลา
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 18:44100 การสมัครสมบูรณ์
207เด็กหญิงนรินทิพย์ วรวงค์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 18:43100 การสมัครสมบูรณ์
206เด็กหญิงจารวี หนูช่วย
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 18:43100 การสมัครสมบูรณ์
205เด็กหญิงปัณดารีย์ วงศาไฮ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 18:39100 การสมัครสมบูรณ์
204เด็กหญิงนัทธมน โสภาไฮ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 18:37100 การสมัครสมบูรณ์
203เด็กหญิงวิราภรณ์ ศิริราญ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 18:34100 การสมัครสมบูรณ์
202นายภัควัฒน์ ฉัตรวรโรจน
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 18:25100 การสมัครสมบูรณ์
201นางสาวพัชริดา ปั่นแก้ว
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 18:23100 การสมัครสมบูรณ์
200เด็กหญิงรุจาภา ศรีสมุทร
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 18:23100 การสมัครสมบูรณ์
199นางสาววรัชยา บัวชุม
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 18:23100 การสมัครสมบูรณ์
198เด็กหญิงจรรยวรรธน์ จิตตนิยมบุญ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 18:22100 การสมัครสมบูรณ์
197เด็กหญิงศศิกานตร์ สุขเกษม
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 18:19100 การสมัครสมบูรณ์
196นางสาวภัทรธิดา สุมามิตร์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 18:18100 การสมัครสมบูรณ์
195นางสาวจิระวรรณ อาริยะ
ม.3ร่องคำหงษ์ทองวิทยาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 15:22100 แจ้งชำระฯ
194เด็กชายวชิรวิทย์ แสนสำราญใจ
ป.6อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 17 ก.ย. 13:47100 การสมัครสมบูรณ์
193เด็กหญิงณภัทรพร เฉลิมเเสน
ม.1สตรีศึกษาร้อยเอ็ดม.1 17 ก.ย. 10:42100 การสมัครสมบูรณ์
รายการทั้งหมด : 292 รายการ