เปิดรับสมัคร 4 ก.ย. - 16 ธ.ค. 2566 : สอบออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค. 2566 นี้ ระดับชั้น ม.1 สอบเวลา 09.00-12.00 น. ระดับชั้น ม.4 สอบเวลา 13.00-16.30 น.

ตารางแสดงรายชื่อนักเรียนที่สมัครรับสมัครสอบ Pre-Gifted Program(สอบออนไลน์) โรงเรียนสตรีศึกษา ปีการศึกษา 2566

ตารางแสดงรายชื่อนักเรียนที่สมัครรับสมัครสอบ Pre-Gifted Program(สอบออนไลน์) โรงเรียนสตรีศึกษา ปีการศึกษา 2566


ม. 1 323 คน
ม. 4 206 คน

ที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ศึกษาอยู่ชั้น โรงเรียน จังหวัด สมัครสอบชั้น วันที่สมัคร ยอดชำระ สถานะ
429เด็กหญิงธยานะ บัวพันธ์
ป.6เทศบาลวัดสระทองร้อยเอ็ดม.1 15 พ.ย. 15:48100 การสมัครสมบูรณ์
428เด็กหญิงธัญชนก บุญจำเนียร
ป.6สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 15 พ.ย. 13:25100 การสมัครสมบูรณ์
427เด็กหญิงพิชยา ศรีสังข์
ป.5อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 14 พ.ย. 22:48100 การสมัครสมบูรณ์
426เด็กหญิงภรธิดา รุ่งรัตนะการกร
ป.6โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 14 พ.ย. 13:11100 การสมัครสมบูรณ์
425เด็กชายรพีพงษ์ ไวยลาภ
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 14 พ.ย. 13:00100 การสมัครสมบูรณ์
424เด็กหญิงฐิติพร จุกหอม
ป.6สุรินทรศึกษาสุรินทร์ม.1 14 พ.ย. 09:28100 การสมัครสมบูรณ์
423เด็กชายปกรณ์เกียรติ สิงห์ธวัช
ป.5โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 13 พ.ย. 19:44100 การสมัครสมบูรณ์
422เด็กหญิงภัทราทิพย์ พันธะศรี
ป.6อนุบาลเมืองสรวงร้อยเอ็ดม.1 13 พ.ย. 19:31100 การสมัครสมบูรณ์
421เด็กหญิงพิชญานันท์ ไหวดี
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 13 พ.ย. 13:19100 การสมัครสมบูรณ์
420เด็กชายพุฒิพงษ์ สถิรสิริกุล
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 13 พ.ย. 11:45100 การสมัครสมบูรณ์
419เด็กหญิงศุภาชิดา ธนะกลม
ป.6 อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 13 พ.ย. 11:35100 การสมัครสมบูรณ์
418เด็กหญิงอรจิรา เศษแสนวงศ์
ม.3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.413 พ.ย. 11:14100 การสมัครสมบูรณ์
417เด็กหญิงภัททิยา ไชยวงษ์วัฒน์
ม.3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.413 พ.ย. 10:29100 การสมัครสมบูรณ์
416เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงค์ไชยชาญ
ป.6สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 13 พ.ย. 09:45100 การสมัครสมบูรณ์
415นางสาวกนกอร สังกะสิงห์
ม.3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.412 พ.ย. 11:15100 การสมัครสมบูรณ์
414เด็กหญิงพรปวีณ์ จันทร์หนองฮี
ป.4อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 12 พ.ย. 11:08100 การสมัครสมบูรณ์
413เด็กหญิงภัคธีมา ใคร่นุ่นภา
ป.6ไพโรจน์วิชาลัยร้อยเอ็ดม.1 12 พ.ย. 08:53100 การสมัครสมบูรณ์
412เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ วรรณพิรุณ
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 11 พ.ย. 18:15100 การสมัครสมบูรณ์
411เด็กหญิงชุติมน ยังประยูร
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.411 พ.ย. 14:25100 แจ้งชำระฯ
410เด็กชายเกียรติพงษ์ วงศ์มะณี
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 10 พ.ย. 20:55100 การสมัครสมบูรณ์
409เด็กชายพจพล เฉยพจน์
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 10 พ.ย. 15:53100 แจ้งชำระฯ
408เด็กหญิงกวินธิดา จันทไชย
ป.6สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 10 พ.ย. 11:43100 การสมัครสมบูรณ์
407เด็กชายอภิวิชญ์ อนันทวรรณ
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 9 พ.ย. 21:49100 การสมัครสมบูรณ์
406เด็กหญิงชัญญาพันธ์ พันธ์เหนือ
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 9 พ.ย. 13:44100 การสมัครสมบูรณ์
405เด็กหญิงสุธาสินี สีกมล
ป.4สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 9 พ.ย. 12:29100 การสมัครสมบูรณ์
404เด็กหญิงบุญธิตา กอผจญ
ป.6สหมิตรพิทยาร้อยเอ็ดม.1 9 พ.ย. 11:22100 การสมัครสมบูรณ์
403เด็กชายนาวิน ชื่นวัฒนา
ม.3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.49 พ.ย. 09:03100 การสมัครสมบูรณ์
402นางสาว อมรลดา อมรมรกต
ม.3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.49 พ.ย. 06:22100 การสมัครสมบูรณ์
401เด็กหญิงวรรณพร ไชยพร
ป.6ไพโรจน์วิชชาลัยร้อยเอ็ดม.1 8 พ.ย. 21:11100 การสมัครสมบูรณ์
400เด็กชายคุณานนท์ กิตติธีรนันท์
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 7 พ.ย. 15:37100 การสมัครสมบูรณ์
399นางสาวพิชญาภา คำภาพันธ์
ม.3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.47 พ.ย. 13:45100 การสมัครสมบูรณ์
398เด็กชายเศษฐวุฒิ จิตประสงค์
ม.3สารคามพิทยาคมมหาสารคาม ม.47 พ.ย. 11:10100 การสมัครสมบูรณ์
397เด็กชายปรานต์ กาขาว
ป.5สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พหุภาษา ชลบุรีชลบุรีม.1 7 พ.ย. 09:55100 การสมัครสมบูรณ์
396เด็กชายวรรธกรณ์ ทศวัฒน์
ม.3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.46 พ.ย. 20:15100 การสมัครสมบูรณ์
395เด็กชายชัยภัทร วรภูมิ
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 6 พ.ย. 16:27100 การสมัครสมบูรณ์
394เด็กหญิงวิชญาดา คำทัพ
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 6 พ.ย. 14:49100 การสมัครสมบูรณ์
393เด็กหญิงณปภัช เมืองพรหม
ป.6สาธิต มมส.มหาสารคามม.1 6 พ.ย. 11:37100 แจ้งชำระฯ
392เด็กชายพชร เมืองพรหม
ป.6สาธิต มมส.มหาสารคามม.1 6 พ.ย. 11:36100 แจ้งชำระฯ
391เด็กชายธนกฤต เกษมทรัพย์
ป.6อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 6 พ.ย. 09:29100 การสมัครสมบูรณ์
390เด็กหญิงทิพย์คำพร พงษ์เสนา
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.45 พ.ย. 14:17100 การสมัครสมบูรณ์
389เด็กหญิงพรรวินท์ เกือกสูงเนิน
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.45 พ.ย. 12:41100 การสมัครสมบูรณ์
388เด็กหญิงพงศ์พัชรา พลเยี่ยม
ป.6ประชานิยมปณิธานพัฒน์ร้อยเอ็ดม.1 5 พ.ย. 11:00100 การสมัครสมบูรณ์
387เด็กหญิงศนิชา สาเกตุ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.45 พ.ย. 09:24100 แจ้งชำระฯ
386เด็กหญิงเขมจิรา นาเมืองรักษ์
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 4 พ.ย. 12:27100 การสมัครสมบูรณ์
385เด็กชายรวินทร์ วรรณภาส
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 3 พ.ย. 22:09100 การสมัครสมบูรณ์
384เด็กหญิงบุณยานุช บุญคำ
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 3 พ.ย. 20:08100 แจ้งชำระฯ
383นางสาวจุฑามาศ สมานมิตร
ม.3เทศบาลวัดสระทองร้อยเอ็ด ม.42 พ.ย. 20:40100 การสมัครสมบูรณ์
382นางสาวนงลักษณ์ ลำพาย
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.42 พ.ย. 19:42100 การสมัครสมบูรณ์
381เด็กหญิงลัลน์ญดา เวียงสมุทร
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 2 พ.ย. 18:13100 การสมัครสมบูรณ์
380นางสาวสุมารินทร์ อำคา
ม.3ขัติยะวงษาร้อยเอ็ด ม.42 พ.ย. 16:06100 การสมัครสมบูรณ์
379เด็กชายปพนธีร์ อาจจำนงค์
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 2 พ.ย. 15:00100 การสมัครสมบูรณ์
378เด็กหญิงชนม์นิภา จำรองเพ็ง
ป.6โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 2 พ.ย. 05:54100 การสมัครสมบูรณ์
377เด็กชายบัญญวัต บุตรตะโคตร
ป.6อนุบาลอุดมพันธ์ร้อยเอ็ดม.1 1 พ.ย. 21:56100 การสมัครสมบูรณ์
376เด็กหญิงภัทรมล เขวาลำธาร
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 1 พ.ย. 21:17100 การสมัครสมบูรณ์
375เด็กหญิงปภาวรินทร์ จันทอุ่มเม้า
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 1 พ.ย. 15:20100 การสมัครสมบูรณ์
374นางสาวศรีสุภางค์ พลลา
ม.3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.41 พ.ย. 14:45100 การสมัครสมบูรณ์
373เด็กหญิงพัชราภา ศรีสูงเนิน
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 31 ต.ค. 15:22100 แจ้งชำระฯ
372เด็กหญิงปุณญิศา พลนันท์
ป.5อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 31 ต.ค. 14:45100 การสมัครสมบูรณ์
371เด็กชายเศรษฐวิทย์ พรมเกตุ
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 31 ต.ค. 13:15100 การสมัครสมบูรณ์
370เด็กหญิงอินท์ชลิตา โสภาวะนัสนิติกุล
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.431 ต.ค. 13:06100 การสมัครสมบูรณ์
369เด็กหญิงสิรินนุช สิงห์มาตย์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.431 ต.ค. 13:05100 การสมัครสมบูรณ์
368เด็กหญิงวลินดา จินดามล
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.431 ต.ค. 13:04100 การสมัครสมบูรณ์
367เด็กหญิงพรรณกัญจน์ ลินดาพระประเสริฐ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.431 ต.ค. 13:04100 การสมัครสมบูรณ์
366เด็กหญิงปิยะรัตน์ ภูมิมะลา
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.431 ต.ค. 13:03100 การสมัครสมบูรณ์
365เด็กหญิงปณาลี อักษร
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.431 ต.ค. 13:02100 การสมัครสมบูรณ์
364เด็กหญิงนันทภัค สีแก้วทุม
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.431 ต.ค. 13:01100 การสมัครสมบูรณ์
363เด็กหญิงธนภรณ์ ยิ่งทรัพย์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.431 ต.ค. 13:00100 การสมัครสมบูรณ์
362เด็กหญิงชญานันท์ ชินศุภลักษณ์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.431 ต.ค. 13:00100 การสมัครสมบูรณ์
361เด็กหญิงจิรัชญา มีบุญ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.431 ต.ค. 12:58100 การสมัครสมบูรณ์
360เด็กหญิงจิดาภา พันธไชย
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.431 ต.ค. 12:58100 การสมัครสมบูรณ์
359เด็กชายสณฑ์ รังสิมาเทวัญ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.431 ต.ค. 12:57100 การสมัครสมบูรณ์
358เด็กหญิงพัชรีกร ศรีโยธา
ม.3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.431 ต.ค. 12:56100 การสมัครสมบูรณ์
357เด็กชายกฤติน กล่อมจิต
ม.3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.431 ต.ค. 12:55100 การสมัครสมบูรณ์
356เด็กหญิงมณฑิตา สัตนาโค
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 31 ต.ค. 12:08100 การสมัครสมบูรณ์
355เด็กหญิงปภาดา อุสิงห์คำ
ป.6อนุบาร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 31 ต.ค. 09:45100 การสมัครสมบูรณ์
354เด็กชายชนกร กิจพฤกษ์
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 31 ต.ค. 07:54100 การสมัครสมบูรณ์
353เด็กหญิงณภัทร ศิวินา
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 31 ต.ค. 07:50100 การสมัครสมบูรณ์
352เด็กหญิงณดา ศิวินา
ป.6อนุบาลร้อร้อยเอ็ดม.1 31 ต.ค. 07:49100 การสมัครสมบูรณ์
351นางสาวบุษป์สิริ ศรีสุพัฒน์
ม.3วาปีปทุมมหาสารคาม ม.430 ต.ค. 22:05100 การสมัครสมบูรณ์
350นายพีระ สมทรัพย์
ม.3พระกุมารร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ม.430 ต.ค. 19:29100 การสมัครสมบูรณ์
349นายพลกฤษณ์ ผดุงกิจ
ม.3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.430 ต.ค. 11:16100 การสมัครสมบูรณ์
348นางสาวปราณณิชา ศรีขัดเค้า
ม.3เซนต์เทเรซา หนองจอกกรุงเทพมหานคร ม.429 ต.ค. 20:03100 การสมัครสมบูรณ์
347นางสาวปาจรีย์ ศรีขัดเค้า
ม.3เซนต์เทเรซา หนองจอกกรุงเทพมหานคร ม.429 ต.ค. 20:01100 การสมัครสมบูรณ์
346นางสาวรัฐกาญจน์ แก่นสา
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.429 ต.ค. 11:28100 การสมัครสมบูรณ์
345เด็กหญิงวรินรำไพ วิจารจันทร์
ป.6พระกุมารร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 28 ต.ค. 10:07100 การสมัครสมบูรณ์
344เด็กหญิงนภัสสร ฟูแสง
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 28 ต.ค. 09:28100 การสมัครสมบูรณ์
343เด็กชายธนกฤต คำเขื่อน
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 27 ต.ค. 23:03100 การสมัครสมบูรณ์
342เด็กชายกรวิชญ์ จรรยา
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 27 ต.ค. 22:01100 การสมัครสมบูรณ์
341เด็กหญิงธัญญชล พุดหล้า
ป.6พระกุมารร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 27 ต.ค. 10:51100 การสมัครสมบูรณ์
340เด็กหญิงอาภัสรา วงค์สำเเดง
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.426 ต.ค. 10:23100 การสมัครสมบูรณ์
339เด็กชายบุณยภู ปานมั่น
ป.6อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 26 ต.ค. 09:44100 การสมัครสมบูรณ์
338เด็กชายนราธิป สีลา
ม.2ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.426 ต.ค. 09:27100 การสมัครสมบูรณ์
337เด็กหญิงวรันธร เวียงนนท์
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 25 ต.ค. 14:43100 การสมัครสมบูรณ์
336เด็กชายพัชรพล สาวิสิทธิ์
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 25 ต.ค. 09:31100 การสมัครสมบูรณ์
335เด็กชายพัทธดนย์ ราชสมบัติ
ป.5พระกุมารร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 24 ต.ค. 21:59100 การสมัครสมบูรณ์
334เด็กชายวนพล จิตชัย
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 24 ต.ค. 20:20100 การสมัครสมบูรณ์
333เด็กหญิงสุพรรณพร แสนประดิษฐ์
ป.6พระกุมารร้อนเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 24 ต.ค. 19:36100 การสมัครสมบูรณ์
332เด็กชายเธียรวิทย์ ธรรมโร
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 24 ต.ค. 15:08100 การสมัครสมบูรณ์
331เด็กหญิงวิชิตา ชะนะพล
ป.6บ้านแคนร้อยเอ็ดม.1 24 ต.ค. 14:45100 การสมัครสมบูรณ์
330เด็กชายภีษมะ วงศ์อนิรุธ
ป.4เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 23 ต.ค. 23:04100 การสมัครสมบูรณ์
รายการทั้งหมด : 529 รายการ