เปิดรับสมัคร 4 ก.ย. - 16 ธ.ค. 2566 : สอบออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค. 2566 นี้ ระดับชั้น ม.1 สอบเวลา 09.00-12.00 น. ระดับชั้น ม.4 สอบเวลา 13.00-16.30 น.

ตารางแสดงรายชื่อนักเรียนที่สมัครรับสมัครสอบ Pre-Gifted Program(สอบออนไลน์) โรงเรียนสตรีศึกษา ปีการศึกษา 2566

ตารางแสดงรายชื่อนักเรียนที่สมัครรับสมัครสอบ Pre-Gifted Program(สอบออนไลน์) โรงเรียนสตรีศึกษา ปีการศึกษา 2566


ม. 1 323 คน
ม. 4 206 คน

ที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ศึกษาอยู่ชั้น โรงเรียน จังหวัด สมัครสอบชั้น วันที่สมัคร ยอดชำระ สถานะ
329เด็กชายธราเทพ ปาปะเก
ป.6พระกุมารร้อยเอ็ดม.1 23 ต.ค. 13:44100 การสมัครสมบูรณ์
328เด็กชายกิตติภพ ชุ่มเงิน
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 23 ต.ค. 10:42100 การสมัครสมบูรณ์
327เด็กหญิงวิรกมล ชนิดกุล
ป.6เทศบาลวัดเหนือร้อยเอ็ดม.1 22 ต.ค. 19:03100 การสมัครสมบูรณ์
326เด็กหญิงวิภาวดี ชนิดกุล
ป.6เทศบาลวัดเหนือร้อยเอ็ดม.1 22 ต.ค. 19:01100 การสมัครสมบูรณ์
325เด็กชายณปพล ขุมดินพิทักษ์
ม.3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.422 ต.ค. 11:56100 การสมัครสมบูรณ์
324เด็กหญิงชุติกาญจน์ อดกลั้น
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 21 ต.ค. 21:03100 การสมัครสมบูรณ์
323เด็กหญิงบุณยอร มังคละ
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 21 ต.ค. 19:34100 การสมัครสมบูรณ์
322เด็กหญิงมสารัศม์ ทุมคำ
ป.6เทศบาลวัดป่าเรไรร้อยเอ็ดม.1 21 ต.ค. 18:36100 การสมัครสมบูรณ์
321เด็กหญิงแพรวา หาญเสมอ
ม.1สตรีศึกษาร้อยเอ็ดม.1 21 ต.ค. 18:27100 การสมัครสมบูรณ์
320เด็กหญิงพรวลัย อินทิสรณ์
ป.6บ้านแคนร้อยเอ็ดม.1 20 ต.ค. 11:03100 การสมัครสมบูรณ์
319เด็กชายณัฐภูมินทร์ พิบูลย์
ป.6พระกุมารร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 19 ต.ค. 07:17100 การสมัครสมบูรณ์
318เด็กหญิงวริศรา ขำแดง
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 16 ต.ค. 20:34100 การสมัครสมบูรณ์
317เด็กชายดรัณภพ นาไชย
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 16 ต.ค. 14:59100 การสมัครสมบูรณ์
316เด็กหญิงวริสรา วรนาม
ป.4เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 15 ต.ค. 20:21100 การสมัครสมบูรณ์
315เด็กหญิงกวินธิดา ถินคำเชิด
ป.6พระกุมารร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 15 ต.ค. 07:57100 การสมัครสมบูรณ์
314เด็กชายพลภัทร ชิณเพ็ง
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 15 ต.ค. 07:00100 แจ้งชำระฯ
313เด็กชายจิระคุณ ชิณเพ็ง
ป.4อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 15 ต.ค. 06:58100 แจ้งชำระฯ
312เด็กหญิงจิรวดี เรืองศักดิ์
ป.6โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 13 ต.ค. 16:37100 การสมัครสมบูรณ์
311เด็กชายปณชัย สุริยพงศ์พรรณ
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 11 ต.ค. 11:21100 การสมัครสมบูรณ์
310เด็กชายกษิดิศ เพียรชนะ
ม.3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.411 ต.ค. 10:03100 การสมัครสมบูรณ์
309เด็กชายพสิษฐ์ พันสลาบขวา
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 9 ต.ค. 21:05100 การสมัครสมบูรณ์
308เด็กชายศราวิน พรหมดี
ป.4อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 9 ต.ค. 16:26100 การสมัครสมบูรณ์
307เด็กหญิงณัฐณิชา พรหมดี
ม.2สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.49 ต.ค. 16:25100 การสมัครสมบูรณ์
306เด็กชายนิลกาฬ แฉ่งใจ
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 9 ต.ค. 16:23100 การสมัครสมบูรณ์
305เด็กหญิงพิมพ์รภัทร ศรีภักดี
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 8 ต.ค. 21:13100 แจ้งชำระฯ
304เด็กชายธนกฤต จิรัมย์
ม.3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.48 ต.ค. 14:16100 การสมัครสมบูรณ์
303เด็กหญิงกุลนิษฐ์ เวียงพัฒน์
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 7 ต.ค. 21:50100 แจ้งชำระฯ
302เด็กชายวชิรวิทย์ มุ่งทองหลาง
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 7 ต.ค. 20:10100 การสมัครสมบูรณ์
301เด็กหญิงอริญรดา เฉลยพจน์
ม.1อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 7 ต.ค. 16:23100 แจ้งชำระฯ
300เด็กชายพจพล เฉลยพจน์
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 7 ต.ค. 13:06100 แจ้งชำระฯ
299เด็กชายทินภัทร พงสกัด
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 7 ต.ค. 09:50100 การสมัครสมบูรณ์
298เด็กหญิงสุทธิดา วรรณสุทธิ์
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 7 ต.ค. 09:50100 การสมัครสมบูรณ์
297เด็กหญิงพาวัญ คำภักดี
ป.6อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 7 ต.ค. 09:47100 การสมัครสมบูรณ์
296เด็กชายไตรภูมิ สุวรรณยุทธ
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 7 ต.ค. 06:46100 การสมัครสมบูรณ์
295เด็กหญิงณฤมล ประสิทธิ์สันต์
ม.3ขัตติยะวงษาร้อยเอ็ด ม.46 ต.ค. 16:22100 การสมัครสมบูรณ์
294นายภากร ตั้งบูชาเกียรติ
ม.3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.46 ต.ค. 11:41100 การสมัครสมบูรณ์
293เด็กหญิงกัญญาณัช แก้วพรม
ป.6พระกุมารร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 6 ต.ค. 09:32100 การสมัครสมบูรณ์
292เด็กหญิงพิชชาภา พรสวัสดิ์
ม.1สตรีศึกษาร้อยเอ็ดม.1 6 ต.ค. 07:27100 การสมัครสมบูรณ์
291นางสาวกิตติยา บุตรประเสริฐ
ม.3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.45 ต.ค. 20:26100 การสมัครสมบูรณ์
290เด็กหญิงพุทธธิดา อาจหนองหว้า
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 5 ต.ค. 14:06100 การสมัครสมบูรณ์
289เด็กหญิงวรารินทร์ บุ้งทอง
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 5 ต.ค. 06:42100 การสมัครสมบูรณ์
288นางสาวพรรษพิรุณพร พละฤทธิ์
ม.3ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาร้อยเอ็ด ม.45 ต.ค. 02:25100 แจ้งชำระฯ
287เด็กหญิงธิญาดา สุ่มมาตย์
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 4 ต.ค. 20:16100 การสมัครสมบูรณ์
286เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์เหลือง
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.44 ต.ค. 19:24100 การสมัครสมบูรณ์
285เด็กหญิงพิชามญชุ จันทร์เหลือง
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 4 ต.ค. 19:20100 การสมัครสมบูรณ์
284เด็กชายภูชิชย์ แสนสนอง
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 4 ต.ค. 19:19100 การสมัครสมบูรณ์
283เด็กหญิงมนัสนันท์ ทัศนถักดิ์
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 4 ต.ค. 17:44100 การสมัครสมบูรณ์
282เด็กหญิงณัฐชยาพร ศิลาเกษ
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 4 ต.ค. 15:57100 การสมัครสมบูรณ์
281เด็กหญิงนันท์ณภัส แสงแก้ว
ป.6อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 4 ต.ค. 15:21100 การสมัครสมบูรณ์
280เด็กหญิงปิยะพร ศรสวรรค์
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 4 ต.ค. 11:53100 การสมัครสมบูรณ์
279เด็กชายนทีกานต์ ไทยกล้า
ป.6โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 4 ต.ค. 11:36100 การสมัครสมบูรณ์
278เด็กหญิงรดา ปิตะบูรณ์
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 4 ต.ค. 11:23100 การสมัครสมบูรณ์
277เด็กชายชยกร ปะสาวะกา
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 4 ต.ค. 11:17100 การสมัครสมบูรณ์
276เด็กหญิงพีรดา คุณมาศ
ป.5อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิร้อยเอ็ดม.1 2 ต.ค. 16:14100 การสมัครสมบูรณ์
275เด็กหญิงสัณห์มนัส โตไทยะ
ป.6อนุบาลยโสธรยโสธรม.1 2 ต.ค. 14:38100 การสมัครสมบูรณ์
274เด็กหญิงปิยะนาฏ จึงสวัสดิ์มีชัย
ป.5เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 1 ต.ค. 17:27100 การสมัครสมบูรณ์
273เด็กชายรู้คุณ วรรณพฤกษ์
ป.6เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์ม.1 1 ต.ค. 12:54100 การสมัครสมบูรณ์
272เด็กหญิงณัชชาอร ทองชุมภู
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 30 ก.ย. 15:07100 การสมัครสมบูรณ์
271เด็กชายอาทิวราห์ พรมภักดี
ม.3โรงเรียนร่องคำกาฬสินธุ์ ม.430 ก.ย. 12:56100 แจ้งชำระฯ
270เด็กชายพัฒนพันธุ์ สีด้วง
ป.6ชุมชนบ้านสีแก้วร้อยเอ็ดม.1 30 ก.ย. 12:38100 แจ้งชำระฯ
269เด็กหญิงธัญพร นาคหมื่นไวย
ป.6ไพโรจน์วิชชาลัยร้อยเอ็ดม.1 30 ก.ย. 09:54100 แจ้งชำระฯ
268เด็กหญิงวรุณยุพา มังก้อน
ป.6ไพโรจน์วิชชาลัยร้อยเอ็ดม.1 29 ก.ย. 20:40100 การสมัครสมบูรณ์
267เด็กชายธีธัช สมหนองบัว
ม.1ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.429 ก.ย. 18:55100 การสมัครสมบูรณ์
266เด็กหญิงศุภธิดา คูนาแก
ป.6โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 29 ก.ย. 16:29100 การสมัครสมบูรณ์
265เด็กหญิงภัทราพร ไชยหงษ์
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 29 ก.ย. 08:59100 แจ้งชำระฯ
264เด็กหญิงธัญญรัตน์ โยศรีคุณ
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 29 ก.ย. 08:59100 แจ้งชำระฯ
263เด็กหญิงศุภธิดา คูนาเเก
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 29 ก.ย. 08:49100 การสมัครสมบูรณ์
262เด็กหญิงเเพรพิร์ญา ผลสว่าง
ป.6โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 29 ก.ย. 08:48100 การสมัครสมบูรณ์
261เด็กหญิงธศนพร วราสิทธิ์
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 29 ก.ย. 08:37100 การสมัครสมบูรณ์
260เด็กหญิงนารินทร์ ถนอมสัตย์
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 29 ก.ย. 08:29100 การสมัครสมบูรณ์
259เด็กหญิงอภัสนันท์ เรืองจินดาวลัย
ป.6โรงเรียนนานาชาติซิลเวอร์เฟรินร้อยเอ็ดม.1 28 ก.ย. 15:29100 การสมัครสมบูรณ์
258เด็กหญิงชัญญานุช บุญหล้า
ป.6ไพโรจน์วิชชาลัยร้อยเอ็ดม.1 27 ก.ย. 20:14100 การสมัครสมบูรณ์
257เด็กหญิงตรัยรัตนาพร บุญเทียม
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ม.427 ก.ย. 19:42100 การสมัครสมบูรณ์
256นางสาวชณิสรา ปะนัดเท
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.427 ก.ย. 12:09100 แจ้งชำระฯ
255นางสาวเพชรดา พวงพิลา
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.427 ก.ย. 12:05100 การสมัครสมบูรณ์
254เด็กหญิงปิยะพร แซ่เ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.427 ก.ย. 11:56100 การสมัครสมบูรณ์
253เด็กหญิงรติรัตน์ ผดุงรัฐ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.427 ก.ย. 11:46100 การสมัครสมบูรณ์
252เด็กชายจิรวัฒน์ กุลสุวรรณ
ป.6เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์ม.1 26 ก.ย. 22:00100 การสมัครสมบูรณ์
251เด็กหญิงศิรภัสสร ปะกาโส
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 26 ก.ย. 09:56100 การสมัครสมบูรณ์
250เด็กชายสุกฤษฏิ์ ใจกว้าง
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 26 ก.ย. 09:56100 การสมัครสมบูรณ์
249เด็กหญิงศรุตา มงคลแก่นทราย
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 26 ก.ย. 09:54100 การสมัครสมบูรณ์
248เด็กหญิงณัฐพร จตุเทน
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 26 ก.ย. 09:54100 การสมัครสมบูรณ์
247เด็กหญิงลัลน์ณภัทร มุกดา
ป.5พระกุมารร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 26 ก.ย. 09:32100 การสมัครสมบูรณ์
246นางสาววริศรา จันทุ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.426 ก.ย. 06:44100 การสมัครสมบูรณ์
245เด็กชายกฤติกร จันทุดม
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 26 ก.ย. 06:42100 การสมัครสมบูรณ์
244เด็กหญิงบุณญวีย์ อะทาโส
ม.3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.425 ก.ย. 16:02100 การสมัครสมบูรณ์
243เด็กชายศุภฤกษ์ มูลสิน
ป.4อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐอุบลราชธานีม.1 24 ก.ย. 21:28100 การสมัครสมบูรณ์
242เด็กชายศุภณัฐ มูลสิน
ม.2เขมราฐพิทยาคมอุบลราชธานี ม.424 ก.ย. 21:21100 การสมัครสมบูรณ์
241เด็กหญิงณัฏฐานันท์ โพธิ์งาม
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.424 ก.ย. 20:26100 การสมัครสมบูรณ์
240เด็กหญิงภัคธีมา สาวิสัย
ป.5พระกุมารร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 24 ก.ย. 20:17100 การสมัครสมบูรณ์
239เด็กหญิงสวรรยา อัศวภูมิ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.424 ก.ย. 19:50100 การสมัครสมบูรณ์
238นางสาวกมลลักษณ์ มียา
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.424 ก.ย. 19:41100 การสมัครสมบูรณ์
237เด็กหญิงชลดา เครือภู่
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.424 ก.ย. 10:56100 การสมัครสมบูรณ์
236เด็กหญิงจารุพิชญา เชิงหอม
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.422 ก.ย. 16:49100 การสมัครสมบูรณ์
235เด็กหญิงสุพิชญา ยันสูงเนิน
ป.6อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัยนครราชสีมาม.1 22 ก.ย. 13:46100 แจ้งชำระฯ
234เด็กหญิงพัชรอร สังข์สุข
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 21 ก.ย. 23:06100 การสมัครสมบูรณ์
233เด็กหญิงกัญญาณัฐ ลาวัลย์
ป.6เทศบาลวัดราษฏร์อุทิศร้อยเอ็ดม.1 21 ก.ย. 21:25100 แจ้งชำระฯ
232เด็กชายพสิษฐ์ วงค์อามาตย์
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 21 ก.ย. 20:21100 การสมัครสมบูรณ์
231เด็กหญิงปัณณรัตน์ จิระปัญจพัฒน์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.421 ก.ย. 12:02100 การสมัครสมบูรณ์
230เด็กหญิงปัณณรัตน์ จิระปัญจะพัฒน์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.421 ก.ย. 08:21100 แจ้งชำระฯ
รายการทั้งหมด : 529 รายการ