เปิดรับสมัคร 4 ก.ย. - 16 ธ.ค. 2566 : สอบออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค. 2566 นี้ ระดับชั้น ม.1 สอบเวลา 09.00-12.00 น. ระดับชั้น ม.4 สอบเวลา 13.00-16.30 น.

ตารางแสดงรายชื่อนักเรียนที่สมัครรับสมัครสอบ Pre-Gifted Program(สอบออนไลน์) โรงเรียนสตรีศึกษา ปีการศึกษา 2566

ตารางแสดงรายชื่อนักเรียนที่สมัครรับสมัครสอบ Pre-Gifted Program(สอบออนไลน์) โรงเรียนสตรีศึกษา ปีการศึกษา 2566


ม. 1 323 คน
ม. 4 206 คน

ที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ศึกษาอยู่ชั้น โรงเรียน จังหวัด สมัครสอบชั้น วันที่สมัคร ยอดชำระ สถานะ
229เด็กหญิงจิราภา เปาป่า
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 20 ก.ย. 18:08100 การสมัครสมบูรณ์
228นางสาวจิรัชญา ไชยมัชชิม
ม.3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.420 ก.ย. 11:22100 แจ้งชำระฯ
227เด็กหญิงพัชราภรณ์ อาจสุโพธิ์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.419 ก.ย. 16:09100 การสมัครสมบูรณ์
226เด็กหญิงณิชา พุทธปัญโญ
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 19 ก.ย. 16:00100 การสมัครสมบูรณ์
225เด็กหญิงจิรัญญา กาญจนลาภ
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 19 ก.ย. 15:56100 การสมัครสมบูรณ์
224เด็กหญิงปราชญ์ปภาวี คุณหงษ์
ป.6จตุรพักพิมานร้อยเอ็ดม.1 19 ก.ย. 13:33100 การสมัครสมบูรณ์
223เด็กชายณัฐภัทร สิงคะกุล
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 19 ก.ย. 12:17100 การสมัครสมบูรณ์
222เด็กชายณัฐรักษ์ ศรียอดทอง
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 19 ก.ย. 09:27100 การสมัครสมบูรณ์
221เด็กหญิงกนกพร ไวยเวช
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.419 ก.ย. 07:45100 การสมัครสมบูรณ์
220เด็กชายภูริพัฒน์ ขุราษี
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 18 ก.ย. 18:32100 การสมัครสมบูรณ์
219เด็กหญิงณิชาภัทร นามสง่า
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.418 ก.ย. 14:51100 การสมัครสมบูรณ์
218เด็กหญิงพริมา น้อยโสภา
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.418 ก.ย. 14:49100 การสมัครสมบูรณ์
217เด็กหญิงชนาภา กุลสุวรรณ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.418 ก.ย. 14:12100 การสมัครสมบูรณ์
216เด็กชายปวินลภย์ พรศิรินพคุณ
ม.3ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.418 ก.ย. 09:51100 การสมัครสมบูรณ์
215นางสาวกัญญาภรณ์ แดงโสภา
ม.3ร่องคำหงษ์ทองวิทยาร้อยเอ็ด ม.418 ก.ย. 09:34100 แจ้งชำระฯ
214เด็กชายพงษ์อมร ศักดิ์แสง
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 18 ก.ย. 08:40100 แจ้งชำระฯ
213เด็กหญิงขวัญรัตน์ สารารัตน์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 20:51100 แจ้งชำระฯ
212เด็กหญิงจิดาภา เอื้อกิจ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 20:39100 แจ้งชำระฯ
211นางสาวณัฐศยาภรณ์ โกกะพันธ์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 19:14100 การสมัครสมบูรณ์
210นายนภัส ทรัพย์เธาว์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 19:14100 การสมัครสมบูรณ์
209เด็กหญิงกวิตา สมบูรณ์พันธ์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 19:14100 การสมัครสมบูรณ์
208นางสาวประภากวิน อุ่นเจริญ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 19:14100 การสมัครสมบูรณ์
207เด็กหญิงพิมพ์ชนก พลวุฒิ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 19:06100 การสมัครสมบูรณ์
206เด็กหญิงณัชชา ภาคมฤค
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 19:03100 การสมัครสมบูรณ์
205เด็กหญิงสุภัสสรา อนุนิวัฒน์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 18:56100 การสมัครสมบูรณ์
204เด็กหญิงโศจิรัตน์ ศรีใส
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 18:54100 การสมัครสมบูรณ์
203นายวรายุทธ ทิพย์อุทัย
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 18:54100 การสมัครสมบูรณ์
202นางสาวเพ็ญพิชชา หลาบสีดา
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 18:45100 การสมัครสมบูรณ์
201เด็กหญิงชฎาภรณ์ ศรีเสนพิลา
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 18:44100 การสมัครสมบูรณ์
200เด็กหญิงนรินทิพย์ วรวงค์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 18:43100 การสมัครสมบูรณ์
199เด็กหญิงจารวี หนูช่วย
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 18:43100 การสมัครสมบูรณ์
198เด็กหญิงปัณดารีย์ วงศาไฮ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 18:39100 การสมัครสมบูรณ์
197เด็กหญิงนัทธมน โสภาไฮ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 18:37100 การสมัครสมบูรณ์
196เด็กหญิงวิราภรณ์ ศิริราญ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 18:34100 การสมัครสมบูรณ์
195นายภัควัฒน์ ฉัตรวรโรจน
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 18:25100 การสมัครสมบูรณ์
194นางสาวพัชริดา ปั่นแก้ว
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 18:23100 การสมัครสมบูรณ์
193เด็กหญิงรุจาภา ศรีสมุทร
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 18:23100 การสมัครสมบูรณ์
192นางสาววรัชยา บัวชุม
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 18:23100 การสมัครสมบูรณ์
191เด็กหญิงจรรยวรรธน์ จิตตนิยมบุญ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 18:22100 การสมัครสมบูรณ์
190เด็กหญิงศศิกานตร์ สุขเกษม
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 18:19100 การสมัครสมบูรณ์
189นางสาวภัทรธิดา สุมามิตร์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 18:18100 การสมัครสมบูรณ์
188นางสาวจิระวรรณ อาริยะ
ม.3ร่องคำหงษ์ทองวิทยาร้อยเอ็ด ม.417 ก.ย. 15:22100 แจ้งชำระฯ
187เด็กชายวชิรวิทย์ แสนสำราญใจ
ป.6อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 17 ก.ย. 13:47100 การสมัครสมบูรณ์
186เด็กหญิงณภัทรพร เฉลิมเเสน
ม.1สตรีศึกษาร้อยเอ็ดม.1 17 ก.ย. 10:42100 การสมัครสมบูรณ์
185เด็กชายธนกฤต ประสิทธิ์นอก
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 17 ก.ย. 09:23100 การสมัครสมบูรณ์
184เด็กหญิงพิชญากร สุขสมร
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 17 ก.ย. 08:16100 การสมัครสมบูรณ์
183เด็กหญิงทตมน สันต์กลาง
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 16 ก.ย. 22:58100 การสมัครสมบูรณ์
182เด็กชายรพีพัฒน์ นรทีทาน
ป.6ไพโรจน์วิชชาลัยร้อยเอ็ดม.1 16 ก.ย. 12:28100 การสมัครสมบูรณ์
181เด็กชายกฤษกร กุลกิจ
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 16 ก.ย. 11:09100 การสมัครสมบูรณ์
180เด็กหญิงน้ำทิพย์ พุกปรางค์
ม.3เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ม.415 ก.ย. 19:56100 การสมัครสมบูรณ์
179เด็กหญิงวริศรา วิชัยพานิชกลุ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.415 ก.ย. 19:30100 การสมัครสมบูรณ์
178เด็กหญิงขวัญฤดี ป้องเขตต์
ม.3ร่องคำหงษ์ทองวิทยาร้อยเอ็ด ม.415 ก.ย. 17:37100 แจ้งชำระฯ
177นางสาวมนฤดี ตรีวงษ์
ม.3ร่องคำหงษ์ทองวิทยาร้อยเอ็ด ม.415 ก.ย. 17:17100 การสมัครสมบูรณ์
176เด็กหญิงกมลชนก ผิวทอง
ม.1สตรีศึกษาร้อยเอ็ดม.1 15 ก.ย. 15:23100 การสมัครสมบูรณ์
175เด็กหญิงณัฏฐนิชา แสนเสนยา
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.415 ก.ย. 13:15100 การสมัครสมบูรณ์
174เด็กหญิงศิระภัสสร ลิม
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.415 ก.ย. 10:30100 การสมัครสมบูรณ์
173นางสาวภัทราวดี สมศรี
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.415 ก.ย. 10:29100 การสมัครสมบูรณ์
172เด็กหญิงเปมิกา การกวี
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.415 ก.ย. 09:12100 การสมัครสมบูรณ์
171เด็กชายเสฎฐวุฒิ กันตพานิชการ
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 14 ก.ย. 20:50100 การสมัครสมบูรณ์
170เด็กหญิงชาลิสา จอมคำสิงห์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.414 ก.ย. 18:04100 การสมัครสมบูรณ์
169เด็กหญิงสุธาสินี อภัยฤทธิรงค์
ป.5อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 14 ก.ย. 15:30100 การสมัครสมบูรณ์
168เด็กหญิงทิพยาภรณ์ เปรมปราโมทย์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.414 ก.ย. 15:23100 การสมัครสมบูรณ์
167เด็กหญิงศศิธร จางวางแก้ว
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.414 ก.ย. 15:20100 การสมัครสมบูรณ์
166เด็กหญิงมุกดาการ อนุนิวัฒน์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.414 ก.ย. 14:50100 การสมัครสมบูรณ์
165เด็กหญิงชนากานต์ แคล้วคลาดสัตรู
ป.6พระกุมารร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 14 ก.ย. 14:23100 การสมัครสมบูรณ์
164เด็กหญิงปัทมพร โสภาพล
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.414 ก.ย. 11:29100 การสมัครสมบูรณ์
163เด็กหญิงรวิภา สังฆมณี
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 14 ก.ย. 10:27100 การสมัครสมบูรณ์
162เด็กชายปภินวิช ร่มแก้ว
ป.6สหมิตรพิทยาร้อยเอ็ดม.1 13 ก.ย. 22:01100 การสมัครสมบูรณ์
161เด็กหญิงภูริชญา หมื่นภู
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.413 ก.ย. 21:54100 การสมัครสมบูรณ์
160เด็กชายจิรวัฒน์ ประเสริฐสังข์
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 13 ก.ย. 21:28100 การสมัครสมบูรณ์
159เด็กหญิงบัณฑิตา ประเสริฐสังข์
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 13 ก.ย. 21:21100 การสมัครสมบูรณ์
158เด็กชายคุณานนท์ สวัสดิ์รักษ์
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 13 ก.ย. 19:57100 การสมัครสมบูรณ์
157เด็กหญิงรมัณยา อ่างคำ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.413 ก.ย. 14:56100 การสมัครสมบูรณ์
156นางสาวมนัสวี เทศารินทร์
ม.3เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ม.413 ก.ย. 14:32100 การสมัครสมบูรณ์
155เด็กชายภัทรดนัย ผ่านสำแดง
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 13 ก.ย. 12:41100 การสมัครสมบูรณ์
154เด็กชายนราวิชญ์ เจริญวัฒนาวาณิชย์
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 13 ก.ย. 10:17100 การสมัครสมบูรณ์
153เด็กชายมังกร เลิศศิริ
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 13 ก.ย. 09:50100 การสมัครสมบูรณ์
152เด็กหญิงพิชชาพร แสวงดี
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 13 ก.ย. 09:38100 การสมัครสมบูรณ์
151เด็กหญิงวริษฐา แก้วไพรวัน
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.413 ก.ย. 08:32100 การสมัครสมบูรณ์
150นางสาวนภัสสร ปิตโต
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.413 ก.ย. 08:11100 การสมัครสมบูรณ์
149เด็กหญิงธมนพัชร์ ทิพบาง
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.413 ก.ย. 07:47100 การสมัครสมบูรณ์
148เด็กหญิงวิลาวรรณ ไชยฮะนิจ
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 12 ก.ย. 20:21100 การสมัครสมบูรณ์
147เด็กหญิงปรินทิพย์ ปุริโส
ม.3เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ม.412 ก.ย. 18:21100 การสมัครสมบูรณ์
146เด็กหญิงณัฎฐ์ภฤตา สนิทนวล
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 12 ก.ย. 18:07100 การสมัครสมบูรณ์
145เด็กหญิงดรุณี ฤทธิแผลง
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 12 ก.ย. 15:23100 การสมัครสมบูรณ์
144เด็กหญิงนิรัชโรบล ถาวะโร
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 12 ก.ย. 15:19100 การสมัครสมบูรณ์
143เด็กหญิงพีชญาภรณ์ พันธไชย
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 12 ก.ย. 14:57100 การสมัครสมบูรณ์
142เด็กหญิงธนพร หมุนอุดม
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 12 ก.ย. 14:17100 การสมัครสมบูรณ์
141เด็กชายปิยวัฒน์ นาดี
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 12 ก.ย. 13:54100 การสมัครสมบูรณ์
140เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ มะลิซ้อน
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 12 ก.ย. 12:26100 การสมัครสมบูรณ์
139เด็กหญิงปราณปริยา ธุระกิจ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.412 ก.ย. 11:12100 การสมัครสมบูรณ์
138นางสาวณิชานันท์ สิงห์ลอยลม
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.412 ก.ย. 10:37100 การสมัครสมบูรณ์
137เด็กหญิงสุพิชญา ปากวิเศษ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.412 ก.ย. 10:35100 การสมัครสมบูรณ์
136นางสาวชลิดา สังฆะมณี
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.412 ก.ย. 10:07100 การสมัครสมบูรณ์
135เด็กหญิงวิลาสินี สมีแจ้ง
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.412 ก.ย. 09:56100 การสมัครสมบูรณ์
134นางสาวพิชามญชุ์ บุญชมภู
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.412 ก.ย. 09:52100 การสมัครสมบูรณ์
133เด็กหญิงภรภัทร ศิริจันทร์
ป.5อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 12 ก.ย. 05:27100 การสมัครสมบูรณ์
132เด็กชายณัฐพัฒน์ ศิริจันทร์
ป.6ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ดม.1 12 ก.ย. 05:20100 การสมัครสมบูรณ์
131เด็กหญิงณัฐศุฎาวดี ศรีคุณ
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 11 ก.ย. 22:38100 การสมัครสมบูรณ์
130เด็กหญิงอธิชา ลีลารุ่งฤดี
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 11 ก.ย. 21:13100 การสมัครสมบูรณ์
รายการทั้งหมด : 529 รายการ