เปิดรับสมัคร 4 ก.ย. - 16 ธ.ค. 2566 : สอบออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค. 2566 นี้ ระดับชั้น ม.1 สอบเวลา 09.00-12.00 น. ระดับชั้น ม.4 สอบเวลา 13.00-16.30 น.

ตารางแสดงรายชื่อนักเรียนที่สมัครรับสมัครสอบ Pre-Gifted Program(สอบออนไลน์) โรงเรียนสตรีศึกษา ปีการศึกษา 2566

ตารางแสดงรายชื่อนักเรียนที่สมัครรับสมัครสอบ Pre-Gifted Program(สอบออนไลน์) โรงเรียนสตรีศึกษา ปีการศึกษา 2566


ม. 1 323 คน
ม. 4 206 คน

ที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ศึกษาอยู่ชั้น โรงเรียน จังหวัด สมัครสอบชั้น วันที่สมัคร ยอดชำระ สถานะ
129เด็กหญิงชนิดาภา ฤทธิ์ศรี
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 11 ก.ย. 19:18100 การสมัครสมบูรณ์
128เด็กหญิงชลดา เตชะวโรนนท์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.411 ก.ย. 18:02100 การสมัครสมบูรณ์
127นางสาวพัฒนพร สมยาภักดี
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.411 ก.ย. 17:25100 การสมัครสมบูรณ์
126เด็กหญิงภาวิณี นระราช
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.411 ก.ย. 13:19100 แจ้งชำระฯ
125เด็กหญิงรุจิกานต์ วิเชียรพันธุ์
ม.3เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ม.411 ก.ย. 09:29100 แจ้งชำระฯ
124เด็กหญิงจรรยพร วงชารี
ม.3เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ม.411 ก.ย. 09:28100 การสมัครสมบูรณ์
123นางสาววิลาวรร พหลทัพ
ม.3เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ม.411 ก.ย. 09:23100 การสมัครสมบูรณ์
122เด็กหญิงน้ำเพชร ทวีสุข
ม.3เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ม.411 ก.ย. 09:23100 การสมัครสมบูรณ์
121เด็กหญิงศรสวรรค์ ธรรมสาร
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.411 ก.ย. 09:13100 การสมัครสมบูรณ์
120เด็กหญิงพชรมน ธรรมสาร
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 11 ก.ย. 09:12100 การสมัครสมบูรณ์
119เด็กหญิงปวริศา พาภูมิพฤกษ์
ม.1สตรีศึกษาร้อยเอ็ดม.1 11 ก.ย. 09:06100 การสมัครสมบูรณ์
118เด็กหญิงไปรยา แสงโสภา
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 11 ก.ย. 08:47100 การสมัครสมบูรณ์
117เด็กชายธนเดช สินจันทร์อัด
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 11 ก.ย. 08:27100 การสมัครสมบูรณ์
116เด็กชายชิติ​พัทธ์​ สุขคำ
ป.6พระกุมารร้อยเอ็ด​ร้อยเอ็ดม.1 11 ก.ย. 07:09100 การสมัครสมบูรณ์
115เด็กหญิงธนภรณ์ สิทเสนา
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.411 ก.ย. 06:49100 การสมัครสมบูรณ์
114เด็กหญิงทักษพร สีหาเสน
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 11 ก.ย. 06:26100 แจ้งชำระฯ
113เด็กชายณนนท์ สีหา
ป.6เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ม.1 10 ก.ย. 19:37100 การสมัครสมบูรณ์
112เด็กหญิงกัญญาพัชร ปั้นเจริญ
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 10 ก.ย. 19:23100 การสมัครสมบูรณ์
111เด็กหญิงธวัลรัตน์ ศรีสวาสดิ์
ม.2ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.410 ก.ย. 19:09100 การสมัครสมบูรณ์
110เด็กหญิงพิริยกร ศรีสุวัฒน์
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 10 ก.ย. 18:35100 การสมัครสมบูรณ์
109เด็กหญิงธัญพร รักษาชนม์
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 10 ก.ย. 17:27100 การสมัครสมบูรณ์
108นางสาวรินลดาภรณ์ สุขีชล
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.410 ก.ย. 15:44100 การสมัครสมบูรณ์
107เด็กชายเตชินท์ วิชัย
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 10 ก.ย. 15:16100 การสมัครสมบูรณ์
106เด็กหญิงมณิสรา วงศ์สายเชื้อ
ป.6อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 10 ก.ย. 15:00100 การสมัครสมบูรณ์
105นางสาวกิติญารัตน์ ศิลารักษ์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.410 ก.ย. 13:09100 แจ้งชำระฯ
104เด็กหญิงณดารัศมิ์ รัตนวงศ์
ป.6อนุบาลทองสตาร้อยเอ็ดม.1 10 ก.ย. 13:00100 การสมัครสมบูรณ์
103เด็กหญิงนภัทร สืบชมภู
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 10 ก.ย. 10:07100 การสมัครสมบูรณ์
102เด็กชายพัฒนพล ภักดีสมัย
ป.6บ้านสีแก้วร้อยเอ็ดม.1 10 ก.ย. 07:59100 แจ้งชำระฯ
101เด็กหญิงอนันตญา นรสิงห์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.49 ก.ย. 23:46100 การสมัครสมบูรณ์
100เด็กหญิงพิชากร วารีหลั่ง
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.49 ก.ย. 20:32100 การสมัครสมบูรณ์
99เด็กชายชยุต สีสันต์
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 9 ก.ย. 19:14100 การสมัครสมบูรณ์
98นางสาวรัตนาพร ภาระพงค์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.49 ก.ย. 17:41100 การสมัครสมบูรณ์
97เด็กชายภูวเดช บุญคงที่
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 9 ก.ย. 15:38100 การสมัครสมบูรณ์
96เด็กหญิงธัญชนก ชาแก้ว
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.49 ก.ย. 12:46100 การสมัครสมบูรณ์
95เด็กหญิงพัชริดา แดนระเบียบ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.49 ก.ย. 11:54100 การสมัครสมบูรณ์
94เด็กหญิงพิมพ์มาดา พันอนุ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.49 ก.ย. 11:54100 การสมัครสมบูรณ์
93นางสาวปัณฑิตา แถวพินิจ
ม.3สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด ม.49 ก.ย. 11:49100 การสมัครสมบูรณ์
92เด็กหญิงภคพร ภาคมฤค
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.49 ก.ย. 11:17100 แจ้งชำระฯ
91เด็กหญิงนิษากร แสงชาติ
ป.6พระกุมารร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 9 ก.ย. 10:28100 การสมัครสมบูรณ์
90เด็กหญิงพนิตพร สุขาพันธ์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.49 ก.ย. 10:22100 การสมัครสมบูรณ์
89นายปัณณวิชญ์ ดวงละว้า
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.49 ก.ย. 10:22100 การสมัครสมบูรณ์
88เด็กชายพีรดนย์ หาญหักทุรชน
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.49 ก.ย. 10:21100 การสมัครสมบูรณ์
87เด็กหญิงณัฏฐา จันตะ
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 9 ก.ย. 10:03200 การสมัครสมบูรณ์
86เด็กหญิงพุฒิพร ปรีกุล
ม.1สตรีศึกษาร้อยเอ็ดม.1 9 ก.ย. 08:11100 แจ้งชำระฯ
85เด็กหญิงกาญจน์ชณิตา รุ่งอลการณ์
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 9 ก.ย. 08:00100 แจ้งชำระฯ
84เด็กหญิงณัฐธิดา นรชาญ
ม.1สตรีศึกษาร้อยเอ็ดม.1 9 ก.ย. 07:53100 การสมัครสมบูรณ์
83เด็กหญิงวรกัญญา อุ่นพิกุล
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.48 ก.ย. 21:14100 การสมัครสมบูรณ์
82เด็กหญิงวรัชยา วินทะไชย
ม.1สตรีศึกษาร้อยเอ็ดม.1 8 ก.ย. 20:28100 แจ้งชำระฯ
81เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ สงค์คำเหลา
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 8 ก.ย. 19:21100 การสมัครสมบูรณ์
80เด็กชายณัฐยศ ขันแข็ง
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 8 ก.ย. 19:00100 การสมัครสมบูรณ์
79เด็กหญิงสุพิชญา วงค์กระโซ่
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 8 ก.ย. 18:24100 การสมัครสมบูรณ์
78เด็กชายฤทธิดล สุขสาร
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 8 ก.ย. 17:17100 การสมัครสมบูรณ์
77เด็กหญิงบุณณดา เหลืองมณีเวชย์
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 8 ก.ย. 16:44100 การสมัครสมบูรณ์
76เด็กชายกิตติภูมิ น้อยก้อม
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 8 ก.ย. 16:12100 การสมัครสมบูรณ์
75เด็กหญิงกวิสรา ศิวิรัตน์
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 8 ก.ย. 15:26100 การสมัครสมบูรณ์
74เด็กหญิงศศิวิมล ไชยา
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 8 ก.ย. 14:22100 การสมัครสมบูรณ์
73เด็กหญิงสุธาสินี ไชยยศ
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 8 ก.ย. 13:47100 การสมัครสมบูรณ์
72เด็กหญิงสริลดา ธรรมขันธ์
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 8 ก.ย. 13:16100 การสมัครสมบูรณ์
71เด็กหญิงวิลาสินี ศิริ
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 8 ก.ย. 13:08100 การสมัครสมบูรณ์
70เด็กหญิงวิวิศนา ศิริ
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 8 ก.ย. 13:07100 การสมัครสมบูรณ์
69เด็กหญิงกฤติญา สุโนภักดิ์
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 8 ก.ย. 12:54100 การสมัครสมบูรณ์
68เด็กชายนราพล โทเพ็ชร
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 8 ก.ย. 11:50100 การสมัครสมบูรณ์
67เด็กหญิงปุณยภา พลประถม
ม.1อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 8 ก.ย. 10:11100 การสมัครสมบูรณ์
66เด็กชายณัฐพนธ์ วรนาม
ป.6พระกุมารร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 8 ก.ย. 10:01100 การสมัครสมบูรณ์
65เด็กหญิงณัฏฐนันท์ วิจิตขจี
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 8 ก.ย. 09:47100 การสมัครสมบูรณ์
64เด็กหญิงศิริกัลยา ศิริเวช
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 8 ก.ย. 09:24100 การสมัครสมบูรณ์
63เด็กหญิงณัฐพัชร์ พลเยี่ยม
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 8 ก.ย. 08:42100 การสมัครสมบูรณ์
62เด็กหญิงวรางคณา สีตาชัย
ป.6บ้านคูดินทรายร้อยเอ็ดม.1 8 ก.ย. 08:13100 แจ้งชำระฯ
61เด็กหญิงกชมน ไชยโส
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.48 ก.ย. 06:59100 การสมัครสมบูรณ์
60เด็กหญิงธนัญพรรธน์ รัศมีศรีปัดถา
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 8 ก.ย. 06:55100 การสมัครสมบูรณ์
59เด็กหญิงชนาภัทร สมศรี
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 8 ก.ย. 06:32100 แจ้งชำระฯ
58เด็กหญิงสิริพิษฐา รามางกูร
ม.1สตรีศึกษาร้อยเอ็ดม.1 8 ก.ย. 04:44100 แจ้งชำระฯ
57เด็กหญิงชัญญาพัชร อุทกโยธะ
ม.1สตรีศึกษาร้อยเอ็ดม.1 7 ก.ย. 21:41100 แจ้งชำระฯ
56เด็กหญิงวริสยาภร ไชยพาลี
ป.6สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 7 ก.ย. 21:30100 แจ้งชำระฯ
55เด็กหญิงนงนภัส เพียรคราด
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 7 ก.ย. 21:20100 การสมัครสมบูรณ์
54เด็กหญิงอารีรดา อินทะเนน
ม.1สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.47 ก.ย. 21:18100 แจ้งชำระฯ
53เด็กหญิงอรณิชชา อินทะเนน
ป.5อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 7 ก.ย. 21:17100 แจ้งชำระฯ
52เด็กหญิงสุภิชญา แฝงจันดา
ม.1อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 7 ก.ย. 21:06100 การสมัครสมบูรณ์
51เด็กหญิงมัญช์ณณิชา วิเชียรศรี
ป.6สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 7 ก.ย. 20:57100 การสมัครสมบูรณ์
50เด็กหญิงนปภัส นามชารี
ป.6พระกุมารร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 7 ก.ย. 20:39100 การสมัครสมบูรณ์
49เด็กหญิงวราทิพย์ ดิษฐาธนาธรสิริ
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 7 ก.ย. 20:39100 การสมัครสมบูรณ์
48เด็กหญิงพิชชานันท์ กว้างนอก
ม.1สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.47 ก.ย. 20:13100 การสมัครสมบูรณ์
47เด็กหญิงธัญพิชชา จงกลรัตน์
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 7 ก.ย. 20:12100 การสมัครสมบูรณ์
46นางสาวกิตติการณ์ เกตุแก้วเกลี้ยง
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.47 ก.ย. 20:07100 การสมัครสมบูรณ์
45เด็กหญิงด.ญ.ลลนา สมมงคล
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 7 ก.ย. 20:06100 การสมัครสมบูรณ์
44เด็กหญิงประภัสสร พรมเจดีย์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.47 ก.ย. 20:00100 การสมัครสมบูรณ์
43เด็กหญิงกัลย์กมล พรมป้อง
ป.6สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 7 ก.ย. 19:15100 การสมัครสมบูรณ์
42นางสาวฌานิกา อมรชมชูพงษ์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.47 ก.ย. 19:14100 การสมัครสมบูรณ์
41เด็กหญิงณัฎฐ์ทิชา ฉ่ำมณี
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.47 ก.ย. 19:06100 การสมัครสมบูรณ์
40เด็กหญิงสุดาทิพย์ ปิตะคง
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 7 ก.ย. 18:52100 การสมัครสมบูรณ์
39เด็กหญิงขวัญชนก ไวยศรีแสง
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 7 ก.ย. 18:52100 การสมัครสมบูรณ์
38เด็กหญิงวรัญญา สุ่มมาตย์
ม.1อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 7 ก.ย. 18:43100 การสมัครสมบูรณ์
37เด็กหญิงณัฐฐานันท์ เปี่ยมโนรี
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 7 ก.ย. 18:32100 การสมัครสมบูรณ์
36เด็กหญิงสุพัชญา นาถเหนือ
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 7 ก.ย. 18:21100 การสมัครสมบูรณ์
35เด็กหญิงภัคจิรา นุ่มนวลศรี
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 7 ก.ย. 18:11100 การสมัครสมบูรณ์
34เด็กหญิงปาณิกา คุ้มแวง
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 7 ก.ย. 18:10100 การสมัครสมบูรณ์
33เด็กหญิงปภาวรินทร์ สระประทุม
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 7 ก.ย. 18:09100 การสมัครสมบูรณ์
32เด็กหญิงชาคริยา อิ่มเกตุ
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 7 ก.ย. 17:56100 การสมัครสมบูรณ์
31เด็กชายทนุธรรม แสงสุวอ
ป.6อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 7 ก.ย. 17:53100 การสมัครสมบูรณ์
30เด็กหญิงทักษพร สีหเสน
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 7 ก.ย. 17:30100 แจ้งชำระฯ
รายการทั้งหมด : 529 รายการ