เปิดรับสมัคร 4 ก.ย. - 16 ธ.ค. 2566 : สอบออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค. 2566 นี้ ระดับชั้น ม.1 สอบเวลา 09.00-12.00 น. ระดับชั้น ม.4 สอบเวลา 13.00-16.30 น.

ตารางแสดงรายชื่อนักเรียนที่สมัครรับสมัครสอบ Pre-Gifted Program(สอบออนไลน์) โรงเรียนสตรีศึกษา ปีการศึกษา 2566

ตารางแสดงรายชื่อนักเรียนที่สมัครรับสมัครสอบ Pre-Gifted Program(สอบออนไลน์) โรงเรียนสตรีศึกษา ปีการศึกษา 2566


ม. 1 323 คน
ม. 4 206 คน

ที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ศึกษาอยู่ชั้น โรงเรียน จังหวัด สมัครสอบชั้น วันที่สมัคร ยอดชำระ สถานะ
529เด็กหญิงอิศริยา กันหารัตน์
ม.2สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.411 ธ.ค. 19:52100 รอตรวจสอบ
528เด็กหญิงณัชชา อันพาพรหม
ป.6เทศบาลวัดสระทองร้อยเอ็ดม.1 11 ธ.ค. 18:40100 รอตรวจสอบ
527เด็กหญิงปุณิกา ทองนาเมือง
ป.6เทศบาลตำบลร่องคำกาฬสินธุ์ม.1 11 ธ.ค. 11:22100 รอตรวจสอบ
526นางสาวพรปวีณ์ วิระทูล
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.411 ธ.ค. 08:41100 รอตรวจสอบ
525เด็กชายธีรดนย์ ภูแทนนา
ป.6อนุบาลร้อยเอ็็ดร้อยเอ็ดม.1 10 ธ.ค. 17:32100 แจ้งชำระฯ
524เด็กชายธีรดนย์ ภูแทนนา
ป.6อนุบาลร้อยเอ็็ดร้อยเอ็ดม.1 10 ธ.ค. 17:12100 แจ้งชำระฯ
523เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ ชนิดกุล
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.410 ธ.ค. 15:22100 การสมัครสมบูรณ์
522นางสาวกชกร ศรีอุดร
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.410 ธ.ค. 12:15100 การสมัครสมบูรณ์
521เด็กหญิงนันทภัค วิชัยศร
ป.6เทศบาลวัดสระทองร้อยเอ็ดม.1 10 ธ.ค. 08:16100 การสมัครสมบูรณ์
520เด็กหญิงพรธีรา ฮามวงศ์
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 9 ธ.ค. 21:19100 การสมัครสมบูรณ์
519เด็กหญิงกชพร โคตรสมบัติ
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 9 ธ.ค. 17:29100 การสมัครสมบูรณ์
518เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ศรีภูมิพฤกษ์
ป.4เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 8 ธ.ค. 23:37100 การสมัครสมบูรณ์
517เด็กหญิงกุลจิราวรรณ มณี
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.48 ธ.ค. 15:24100 แจ้งชำระฯ
516เด็กหญิงธัญชนก อุตรา
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 8 ธ.ค. 07:24100 การสมัครสมบูรณ์
515เด็กหญิงภูริชญา ผดุงสมัย
ม.1สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.47 ธ.ค. 18:37100 การสมัครสมบูรณ์
514เด็กชายธนวัฒน์ ตามประดิษฐ์
ป.6สหมิตรพิทยาร้อยเอ็ดม.1 7 ธ.ค. 15:19100 แจ้งชำระฯ
513เด็กชายชนนน บุญพันธ์
ป.6สหมิตรพิทยาร้อยเอ็ดม.1 7 ธ.ค. 15:18100 แจ้งชำระฯ
512เด็กหญิงพิชญานันท์ อุดมโภชน์
ป.6สหมิตรพิทยาร้อยเอ็ดม.1 7 ธ.ค. 15:17100 แจ้งชำระฯ
511เด็กหญิงกนกอร ไข่ษรศักดิ์
ป.6สหมิตรพิทยาร้อยเอ็ดม.1 7 ธ.ค. 15:17100 แจ้งชำระฯ
510เด็กหญิงศรวิษฐา เหล่าปิตินันท์
ป.6สหมิตรพิทยาร้อยเอ็ดม.1 7 ธ.ค. 15:16100 แจ้งชำระฯ
509เด็กหญิงบุญยวีร์ วงษ์แสนโค้ง
ป.6สหมิตรพิทยาร้อยเอ็ดม.1 7 ธ.ค. 15:15100 แจ้งชำระฯ
508เด็กชายฐากร วงศ์เวไนย
ป.6สหมิตรพิทยาร้อยเอ็ดม.1 7 ธ.ค. 15:14100 แจ้งชำระฯ
507เด็กหญิงรัญชิดา กอเดช
ป.6สหมิตรพิทยาร้อยเอ็ดม.1 7 ธ.ค. 15:13100 แจ้งชำระฯ
506เด็กชายสรัลชนม์ มณี
ป.6สหมิตรพิทยาร้อยเอ็ดม.1 7 ธ.ค. 15:12100 แจ้งชำระฯ
505เด็กหญิงชญานิน คำภักดี
ม.1สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.47 ธ.ค. 11:51100 การสมัครสมบูรณ์
504นางสาวภัคธีมา ศิริอรรถ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.47 ธ.ค. 08:44100 การสมัครสมบูรณ์
503เด็กชายสิงหา พานิชกุล
ม.1อนุบาลทองสตาร์ร้อยเอ็ดม.1 6 ธ.ค. 20:26100 แจ้งชำระฯ
502เด็กหญิงอุษาณียากร ปะนะตัง
ม.3พระกุมารร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ม.46 ธ.ค. 18:57100 แจ้งชำระฯ
501นายชยากร ชื่นชม
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.46 ธ.ค. 18:07100 แจ้งชำระฯ
500เด็กชายพิชญุตม์ โพลังกา
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.46 ธ.ค. 12:18100 แจ้งชำระฯ
499เด็กหญิงสุภาพร ปุริสา
ม.2สตรีศึกษาร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ม.46 ธ.ค. 11:05100 แจ้งชำระฯ
498เด็กหญิงธัญญรัตน์ มนต์ปราณีต
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.45 ธ.ค. 20:37100 การสมัครสมบูรณ์
497เด็กหญิงชุติมน ยังประยูร
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.45 ธ.ค. 20:14100 การสมัครสมบูรณ์
496เด็กหญิงณัฐธิดา นารีโภชน์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.45 ธ.ค. 18:26100 การสมัครสมบูรณ์
495เด็กหญิงธัญสุดา บุตรตะกาศ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ม.45 ธ.ค. 18:10100 การสมัครสมบูรณ์
494เด็กชายปรัตถกร สมบูรณ์พันธ์
ม.1สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.45 ธ.ค. 15:10100 การสมัครสมบูรณ์
493เด็กหญิงกมลวรรณ ประทุมมาตย์
ม.1สตรีศึกษาร้อยเอ็ดม.1 5 ธ.ค. 13:43100 แจ้งชำระฯ
492นางสาววริศรา โต่นวุธ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.45 ธ.ค. 12:34100 การสมัครสมบูรณ์
491เด็กหญิงธัญลักษณ์กมล ภูจันหา
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.45 ธ.ค. 12:08100 แจ้งชำระฯ
490เด็กหญิงธัญลักษณ์กมล ภูจันหา
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.45 ธ.ค. 11:54100 การสมัครสมบูรณ์
489นางสาวกัญญาภัค โพธิสาร
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.45 ธ.ค. 11:44100 การสมัครสมบูรณ์
488เด็กหญิงเขมิสรา พ่วงสมพ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.45 ธ.ค. 11:43100 แจ้งชำระฯ
487เด็กหญิงณัฐธิดา มณีฉาย
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.45 ธ.ค. 11:43100 แจ้งชำระฯ
486เด็กหญิงจิรัชญา เวียงสมุทร
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 4 ธ.ค. 18:57100 การสมัครสมบูรณ์
485เด็กหญิงสุุพิชชา เศรษโฐ
ป.6อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณร้อยเอ็ดม.1 4 ธ.ค. 14:54100 การสมัครสมบูรณ์
484เด็กหญิงอันติมะ กุมผัน
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.44 ธ.ค. 09:01100 การสมัครสมบูรณ์
483เด็กหญิงณัฐวรา กำสมุทร
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.44 ธ.ค. 08:57100 การสมัครสมบูรณ์
482นางสาวชุติกาญจน์ พรชัยพูลทวี
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.44 ธ.ค. 08:56100 การสมัครสมบูรณ์
481นางสาวเบญญาภา วิจิตรศรีไพบูลย์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.44 ธ.ค. 08:42100 การสมัครสมบูรณ์
480เด็กหญิงวรกาญจน์ สุริวาล
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 4 ธ.ค. 08:11100 การสมัครสมบูรณ์
479เด็กชายปานเทพ พันธ์หนองหว้า
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 4 ธ.ค. 06:43100 การสมัครสมบูรณ์
478เด็กชายพศิน จำปาทุม
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 3 ธ.ค. 20:24100 การสมัครสมบูรณ์
477เด็กหญิงปุณกา จ่าแสนชื่น
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 3 ธ.ค. 19:57100 การสมัครสมบูรณ์
476เด็กหญิงอุสิชา อึ้งปิติกรกุล
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 3 ธ.ค. 18:56100 การสมัครสมบูรณ์
475เด็กหญิงณัฐนรี มูลศรีแก้ว
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 3 ธ.ค. 15:24100 การสมัครสมบูรณ์
474เด็กหญิงชนิภา แซ่กี้
ม.3ธงธานีร้อยเอ็ด ม.43 ธ.ค. 11:14100 แจ้งชำระฯ
473เด็กชายปัณณพัฒน์ หานนท์
ป.6การกุศลวัดบ้านก่อร้อยเอ็ดม.1 2 ธ.ค. 16:55100 การสมัครสมบูรณ์
472เด็กหญิงณัฐทิตา แซ่ลิ้ม
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 1 ธ.ค. 17:50100 การสมัครสมบูรณ์
471เด็กหญิงจิรัชยา พิมพ์พานิช
ม.3สุวรรณภูมิพิทยไพศาลร้อยเอ็ด ม.430 พ.ย. 20:03100 การสมัครสมบูรณ์
470เด็กหญิงเนตรชนก ถนอมทรัพย์
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 30 พ.ย. 14:57100 การสมัครสมบูรณ์
469นางสาวปริชญา ป้อมเเสนศรี
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.430 พ.ย. 13:22100 การสมัครสมบูรณ์
468เด็กชายปริพัฒน์ ประทุมมาตย์
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ม.430 พ.ย. 13:14100 การสมัครสมบูรณ์
467นางสาวพาขวัญ สุทธิสา
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ม.430 พ.ย. 13:12100 แจ้งชำระฯ
466เด็กหญิงปาริตา กิ้วลาดแยง
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.430 พ.ย. 10:13100 แจ้งชำระฯ
465เด็กชายกฤตภาส ศรีสุภาพ
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 30 พ.ย. 07:28100 การสมัครสมบูรณ์
464เด็กหญิงนันทัชพร เบ็ญจรูญ
ป.6อนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ร้อยเอ็ดม.1 29 พ.ย. 10:40100 การสมัครสมบูรณ์
463เด็กหญิงศรัณย์พร โพนาคา
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ม.428 พ.ย. 21:23100 การสมัครสมบูรณ์
462นางสาววรัชยา มลิมาศ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.428 พ.ย. 21:15100 การสมัครสมบูรณ์
461นางสาวปริฉัตร สายดำ
ม.3สตรีศึกร้อยเอ็ด ม.428 พ.ย. 21:12100 แจ้งชำระฯ
460เด็กหญิงปาณิศา ศิริวิสัย
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ม.428 พ.ย. 19:35100 การสมัครสมบูรณ์
459เด็กหญิงสิริกร สารพัฒน์
ม.3โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารน่าน ม.428 พ.ย. 17:12100 การสมัครสมบูรณ์
458เด็กหญิงวรรณกร สารพัฒน์
ป.6โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาน่านม.1 28 พ.ย. 17:06100 การสมัครสมบูรณ์
457เด็กชายกษิดิส พรมเกตุ
ป.6สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)มหาสารคามม.1 27 พ.ย. 13:25100 การสมัครสมบูรณ์
456เด็กหญิงพรนภัส หมอนแบบ
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 27 พ.ย. 07:00100 การสมัครสมบูรณ์
455เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ แสนมนตรี
ป.6อนุบาลบ้านแพงนครพนมม.1 26 พ.ย. 16:03100 การสมัครสมบูรณ์
454เด็กหญิงณิชมน ไชยมัชชิม
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 26 พ.ย. 11:09100 แจ้งชำระฯ
453เด็กหญิงนรมน รินทะไชย
ป.6เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 25 พ.ย. 18:59100 การสมัครสมบูรณ์
452เด็กหญิงนภาพร อ่างสุวรรณ
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.425 พ.ย. 18:40100 การสมัครสมบูรณ์
451เด็กหญิงวิมลณัฐ ธนานันต์
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 24 พ.ย. 11:47100 แจ้งชำระฯ
450เด็กหญิงปวริศา วงศ์ศรีเทพ
ม.3ขัติยะวงษาร้อยเอ็ด ม.423 พ.ย. 19:52100 การสมัครสมบูรณ์
449นางสาวพิชญาวี ศรีวิจารย์
ม.3ขัติยะวงษาร้อยเอ็ด ม.423 พ.ย. 19:35100 การสมัครสมบูรณ์
448เด็กหญิงเกวลิน ขะจิตทา
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 23 พ.ย. 17:07100 การสมัครสมบูรณ์
447เด็กชายปรวัฒน์ วรรณชนะ
ม.1ไพโรจน์วิชชาลัยร้อยเอ็ดม.1 23 พ.ย. 14:38100 การสมัครสมบูรณ์
446นายบุญยวัทย์ จุลลัง
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.423 พ.ย. 10:57100 แจ้งชำระฯ
445เด็กหญิงศวรรยา รัตนวรรณ
ม.1โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 23 พ.ย. 10:44100 การสมัครสมบูรณ์
444เด็กหญิงณัฐฎ์ชญา ชนะบุญ
ป.6พระกุมารร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 22 พ.ย. 12:48100 การสมัครสมบูรณ์
443เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ สุวรรณแสง
ป.6จตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ดม.1 22 พ.ย. 11:53100 การสมัครสมบูรณ์
442เด็กชายกิติกวิน จ่าเอียด
ป.6อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 21 พ.ย. 08:50100 แจ้งชำระฯ
441เด็กชายก้องติยากรณ์ จ่าเอียด
ป.6โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 21 พ.ย. 08:49100 แจ้งชำระฯ
440เด็กหญิงกรวิภา สิงห์อ้น
ม.3สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ม.419 พ.ย. 18:07100 การสมัครสมบูรณ์
439นางสาวชฎาภา สุโพธิใหม่
ม.3สุวรรณภูมิพิทยไพศาลร้อยเอ็ด ม.419 พ.ย. 14:51100 การสมัครสมบูรณ์
438เด็กหญิงสุภาพรณ์ จริยประเสริฐสิน
ป.6อนุบาลสมุทรสงครามสมุทรสงครามม.1 19 พ.ย. 12:31100 การสมัครสมบูรณ์
437เด็กหญิงอรประภา จริยประ
ป.6อนุบาลสมุทรสงครามสมุทรสงครามม.1 19 พ.ย. 12:29100 การสมัครสมบูรณ์
436เด็กหญิงสิริกัญญา ดาบุตร
ป.6โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 19 พ.ย. 06:31100 การสมัครสมบูรณ์
435เด็กชายพัทธดนย์ มาตายะสี
ม.1ร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยเอ็ด ม.417 พ.ย. 18:32100 การสมัครสมบูรณ์
434เด็กหญิงกนกลักษณ์ หอมสุวรรณ
ม.3หนองแคสรกิจพิทยาสระบุรี ม.416 พ.ย. 19:11100 การสมัครสมบูรณ์
433เด็กหญิงชนัญกร ประทีป ณ ถลาง
ป.6พระกุมารร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดม.1 16 พ.ย. 14:13100 การสมัครสมบูรณ์
432เด็กชายเอกภาวี ปรีพูล
ป.4มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยมขอนแก่นม.1 16 พ.ย. 11:25100 การสมัครสมบูรณ์
431เด็กหญิงรดา เชี่ยวพัทธยากร
ป.6นานาชาติซิลเวอร์เฟิร์นร้อยเอ็ดม.1 16 พ.ย. 10:43100 การสมัครสมบูรณ์
430เด็กชายอภิชัจ สารารัตน์
ป.6ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิร้อยเอ็ดม.1 15 พ.ย. 22:47100 การสมัครสมบูรณ์
รายการทั้งหมด : 529 รายการ