แสดงรายชื่อโครงงาน

ตารางแสดงข้อมูลโครงงาน
ที่ ชื่อโครงงาน สาขาวิชา ประเภท โรงเรียน เกียรติบัตรครู เกียรติบัตรนักเรียน
1คุ้มเงิน คุ้มค่า คุ้มภัย ด้วยประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 15/8 คณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)อนุกูลนารีDownloadDownload
2การหาสูตรพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมรูโลซคณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)สตรีศึกษาDownloadDownload
3การตรวจสอบความสมเหตุสมผลโดยใช้ตารางค่าความจริงเฉพาะกรณีคณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ศรีบุญเรืองวิทยาคารDownloadDownload
4การศึกษาความยาวรอบรูปวงรีโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)สารคามพิทยาคมDownloadDownload
5การศึกษาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในกลุ่มประเทศที่มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมแบบ Logistic Growth โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายคณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ร้อยเอ็ดวิทยาลัยDownloadDownload
6การหาลำดับมุมของพีระมิดแบบเหลี่ยมด้วยการใช้แบบร่าง 3 มิติ คณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)นครพนมวิทยาคมDownloadDownload
7วิธีหนึ่งในการเขียนกราฟพหุนามกำลังสามตัวแปรเดียวคณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)หนองบัวพิทยาคารDownloadDownload
8สมการไดโอแฟนไทด์ 1443^x+1443^2sn^y=z^2t เมื่อ x, y, z, n, s, t เป็นจำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบ และ n ลงรอบกับ 5(mod20)คณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)แก่นนครวิทยาลัยDownloadDownload
9การออกแบบลายไทยจากสมการทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSPคณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์DownloadDownload
10การศึกษาความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าและมุมเท่าคณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีDownloadDownload
11แพลนอุดรออนไลน์ง่ายรวดเร็ว คณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)อุดรพิชัยรักษ์พิทยาDownloadDownload
12หลายเหลี่ยมหลายขนาดคณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)วาปีปทุมDownloadDownload
13การหาความสัมพันธ์ของรากสมการพหุนามดีกรี n ตัวแปรเดียว ที่อยู่ในรูป anXn + an-1Xn-1+ an-2Xn-2+…+ a1X+a0 = 0คณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)กัลยาณวัตรDownloadDownload
14การสร้างและพัฒนาสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมให้ได้มากที่สุดโดยอิงทฤษฎีของเบรทชไนเดอร์ (Bretschneider’s Formula)คณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)อุดรพิทยานุกูลDownloadDownload
15เครื่องปลูกมันแกวจากทฤษฎีวงกลมเพื่อศึกษาหาระยะเวลาในการปลูกและปริมาตรเมล็ดที่ใช้ในการปลูกหนึ่งไร่คณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)บรบือวิทยาคารDownloadDownload
16การตรวจสอบการสมมูลกันของประพจน์ด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)คณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ชุมแพศึกษาDownloadDownload
17การศึกษาคำตอบของระบบสมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น 3 ตัวแปร คณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ชุมแพศึกษาDownloadDownload
18ไขปริศนาเกมนิมคณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์DownloadDownload
19การศึกษารูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันตรีโกณมิติกับรูปสามเหลี่ยม ที่มีความยาวด้านเป็น 3, 4, 5คณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ผดุงนารีDownloadDownload
20วิธีหรรษาสรรหาผลบวกอนุกรมผสมอนันต์คณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ประจักษ์ศิลปาคารDownloadDownload
21วิธีการหนึ่งในการหาสามจำนวนของพีทาโกรัสคณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)หนองบัวพิทยาคารDownloadDownload
22สูตรสำเร็จในการหาจำนวนสมาชิกที่หารลงตัวด้วยจำนวนเฉพาะในแถวที่ n ของสามเหลี่ยมปาสคาลโดยใช้ระบบเลขฐานคณิตศาสตร์โปสเตอร์ธาตุนารายณ์วิทยาDownloadDownload
23การหาปริมาตรพีระมิดหลายเหลี่ยมด้านเท่าที่แนบในทรงรีคณิตศาสตร์โปสเตอร์สตรีศึกษาDownloadDownload
24การเก็บรวบรวมและออกแบบลายผ้าพันคอทอมือด้วยโปรแกรม The Geometers Sketchpad (GSP)คณิตศาสตร์โปสเตอร์กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์DownloadDownload
25การหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า จากพื้นที่หกเหลี่ยมด้านเท่าแนบในคณิตศาสตร์โปสเตอร์วาปีปทุมDownloadDownload
26การหาผลบวกของจำนวนเต็มบวกที่สร้างจากเลขโดด 1-9 โดยแต่ละหลักสามารถซ้ำกันได้คณิตศาสตร์โปสเตอร์สารคามพิทยาคมDownloadDownload
27สูตรในการหาพจน์ทั่วไปของลำดับผสมระหว่างลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิตคณิตศาสตร์โปสเตอร์อนุกูลนารีDownloadDownload
28ลำดับและอนุกรมซับซ้อนคณิตศาสตร์โปสเตอร์ศรีบุญเรืองวิทยาคารDownloadDownload
29การออกแบบผลิตภัณฑ์จากสมการพาราเมตริกโดยใช้โปรแกรม GeoGebraคณิตศาสตร์โปสเตอร์เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือDownloadDownload
30แบบรูปความสัมพันธ์ของจำนวนสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปเล็กที่ซ้อนทับในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปใหญ่คณิตศาสตร์โปสเตอร์สกลราชวิทยานุกูลDownloadDownload
31ความสัมพันธ์ของพื้นที่ผิวทั้งหมดของพีระมิดและปริซึม เมื่อปริมาตรและความยาวรอบฐานเท่ากันคณิตศาสตร์โปสเตอร์แก่นนครวิทยาลัยDownloadDownload
32การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อการบริหารจัดการของโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 คณิตศาสตร์โปสเตอร์อุดรพิชัยรักษ์พิทยาDownloadDownload
33การศึกษาหาสูตรผลต่างของปริมาตรระหว่างทรงกลมและลูกบาศก์ ซึ่งลูกบาศก์อยู่ภายในทรงกลมคณิตศาสตร์โปสเตอร์ชุมพลโพนพิสัยDownloadDownload
34คลายปัญหารากอนันต์คณิตศาสตร์โปสเตอร์ประจักษ์ศิลปาคารDownloadDownload
35อนุกรมต่อยอดพิเศษคณิตศาสตร์โปสเตอร์ประจักษ์ศิลปาคารDownloadDownload
36การสร้างรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าโดยใช้อัตราส่วนทองคำคณิตศาสตร์โปสเตอร์ผดุงนารีDownloadDownload
37การศึกษาทฤษฎีการแถวคอย (Queueing Theory)คณิตศาสตร์โปสเตอร์อุดรพิทยานุกูลDownloadDownload
38วิธีคิดแบบคณิตกับวิถีชีวิตของชาวนาคณิตศาสตร์โปสเตอร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนครDownloadDownload
39การศึกษาสมการเส้นขอบของชุดเส้นตรงที่มีสมบัติ P(X_I, Y_I )=A โดย P คือฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของคู่อันดับจำนวนจริงบวก A เป็นจำนวนจริงบวกและ X_I, Y_I คือระยะตัดแกน X และระยะตัดแกน Y ของเส้นตรงตามลำดับคณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)ร้อยเอ็ดวิทยาลัยDownloadDownload
40การแก้ปัญหารากที่สองในรูป √(a+2√b) คณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)วาปีปทุมDownloadDownload
41จับจริงเท็จด้วยกลเม็ดของเวนน์คณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์DownloadDownload