ลงทะเบียนโครงงาน

+ ส่งข้อมูลโครงงาน

ตารางแสดงข้อมูลโครงงาน
ที่ ชื่อโครงงาน สาขาวิชา ประเภท โรงเรียน เกียรติบัตรครู เกียรติบัตรนักเรียน
101การศึกษาปัจจัยและพิสูจน​์ทฤษฎีการจมของชามSaxonกับการประยุกต์ใช้อธิบาย การจมตัวลงของเรือไททานิกฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)ขอนแก่นวิทยายนDownloadDownload
102การตรวจสอบความสมเหตุสมผลโดยใช้ตารางค่าความจริงเฉพาะกรณีคณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ศรีบุญเรืองวิทยาคารDownloadDownload
103ผลของ BAP (6-Benzylaminopurine) ต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนหม้อข้าวหม้อแกงลิง (Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce.) ในสภาพปลอดเชื้อชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)อุดรพิทยานุกูลDownloadDownload
104ผลของปริมาณกลีเซอรีนต่อสมบัติทางกายภาพของพลาสติกชีวภาพจากไส้คล้าเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ศรีบุญเรืองวิทยาคารDownloadDownload
105การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดประดู่ป่าชีววิทยาโปสเตอร์ศรีบุญเรืองวิทยาคารDownloadDownload
106เปรียบเทียบปริมาณ CMC และคุณภาพของพลาสติกชีวภาพจากผักตบชวาและเปลือกทุเรียนชีววิทยาโปสเตอร์อุดรพิทยานุกูลDownloadDownload
107หวดนึ่งข้าวประหยัดพลังงานฟิสิกส์โปสเตอร์ศรีบุญเรืองวิทยาคารDownloadDownload
108ระบบให้คำปรึกษา​ของนักเรียนโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ศรีบุญเรืองวิทยาคารDownloadDownload
109การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อเวลาในการจมของชามที่มีรูในของเหลวฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)อุดรพิทยานุกูลDownloadDownload
110ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสารสกัดโปรตีนจากปลาร้าเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)อนุกูลนารีDownloadDownload
111ศึกษาชีววิทยาของไข่น้ำ (Wolffia arrhiza) ที่เพาะเลี้ยงแบบแบ่งชั้นและการนำไปใช้พัฒนาการเจริญเติบโตของปลาดุก (Clarias batrachus)ชีววิทยาโปสเตอร์ศรีบุญเรืองวิทยาคารDownloadDownload
112การสร้างและพัฒนาสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมให้ได้มากที่สุดโดยอิงทฤษฎีของเบรทชไนเดอร์ (Bretschneider’s Formula)คณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)อุดรพิทยานุกูลDownloadDownload
113การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารละลายตัวอย่าง กับมุมเบี่ยงเบนจากแสงเลเซอร์ฟิสิกส์โปสเตอร์อุดรพิทยานุกูลDownloadDownload
114การศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำยุงด้วยสารสกัดจากต้นแสยกเคมีโปสเตอร์อนุกูลนารีDownloadDownload
115ศึกษาการยับยั้งการเกิดออกซิเดชันจากสารสกัดเปลือกหัวหอม ด้วยปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)อนุกูลนารีDownloadDownload
116เครื่องปอกและแยกเปลือกกระเทียมฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)อนุกูลนารีDownloadDownload
117การศึกษาระดับความชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย เพื่อเปรียบเทียบกับอัตราการป่วยของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์สิ่งแวดล้อมนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)อนุกูลนารีDownloadDownload
118คุ้มเงิน คุ้มค่า คุ้มภัย ด้วยประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 15/8 คณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)อนุกูลนารีDownloadDownload
119การศึกษาผลการสกัดสารจากก้านใบพลูด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อราAspergillus flavus.ชีววิทยาโปสเตอร์อนุกูลนารีDownloadDownload
120สูตรในการหาพจน์ทั่วไปของลำดับผสมระหว่างลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิตคณิตศาสตร์โปสเตอร์อนุกูลนารีDownloadDownload
121การศึกษาลักษณะความหนาและค่าดัชนีหักเหของวัตถุโปร่งใส โดยใช้หลักการการหักเหของแสงฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)อุดรพิทยานุกูลDownloadDownload
122การหาลำดับมุมของพีระมิดแบบเหลี่ยมด้วยการใช้แบบร่าง 3 มิติ คณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)นครพนมวิทยาคมDownloadDownload
123การศึกษาปรากฏการณ์เสียงจากท่อลูกฟูก ฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)นครพนมวิทยาคมDownloadDownload
124PM box กล่องตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 คอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)นครพนมวิทยาคมDownloadDownload
125อุปกรณ์สื่อสารขอความช่วยเหลือของผู้ป่วยโรคอัมพาตเบลล์ คอมพิวเตอร์โปสเตอร์อุดรพิทยานุกูลDownloadDownload
126การศึกษาการเจริญเติบโตของพืชในดินไบโอชาร์ ชีววิทยาโปสเตอร์นครพนมวิทยาคมDownloadDownload
127การประดิษฐ์อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพผ้าโดยวิธีการนับจำนวนเส้นด้าย ฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)นครพนมวิทยาคมDownloadDownload
128ระบบเก็บข้อมูลอุณหภูมิของผู้เข้าใช้สถานที่คอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)อุดรพิทยานุกูลDownloadDownload
129การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขนาดเส้นใยสบู่นาโน เคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)นครพนมวิทยาคมDownloadDownload
130การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดแทนนินจากพืชที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อราของพริกเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)อุดรพิทยานุกูลDownloadDownload
131อุปกรณ์ช่วยหลบหลีกสิ่งกีดขวางภายในอาคารสำหรับผู้มีความบกพร่องทางสายตาคอมพิวเตอร์โปสเตอร์ประจักษ์ศิลปาคารDownloadDownload
132ลำดับและอนุกรมซับซ้อนคณิตศาสตร์โปสเตอร์ศรีบุญเรืองวิทยาคารDownloadDownload
133การเปรียบเทียบสารสกัดจากขิง สารสกัดจากใบมะกรูดและสารบอแรกซ์ในการยืดอายุการเก็บรักษาของลูกชิ้นเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)ประจักษ์ศิลปาคารDownloadDownload
134การศึกษาเปรียบเทียบสารเคลือบผิวที่มีผลต่อการยืดอายุการเก็บรักษามะเขือเทศชีววิทยาโปสเตอร์ประจักษ์ศิลปาคารDownloadDownload
135การศึกษาสมบัติบางประการของสารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin)ชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)เลยพิทยาคมDownloadDownload
136การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกผลไม้ชีววิทยาโปสเตอร์เลยพิทยาคมDownloadDownload
137การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ต่อการจับตัวของน้ำยางพาราและการเกิดเชื้อราบนยางแผ่น เคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)เลยพิทยาคมDownloadDownload
138 การศึกษาประสิทธิภาพของกระดาษดูดซับเอทิลีนจากผักตบชวาในการชะลอการสุกของมะม่วงเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)เลยอนุกูลวิทยาDownloadDownload
139การศึกษาอัตราส่วนระหว่างน้ำมูลวัวนมกับน้ำที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของต้นสลัดคอส ปารีสไอส์แลนด์ด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)เลยพิทยาคมDownloadDownload
140การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุกันกระแทกจากกาบมะพร้าวและป่านศรนารายณ์ ที่ผสมน้ำยางพาราพันธุ์ 600ชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)เลยอนุกูลวิทยาDownloadDownload
141The study of antibacterial in chili pepper and pepper extract.ชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)เลยพิทยาคมDownloadDownload
142การศึกษาประสิทธิภาพผ้าจากเส้นใยกกรังกาและเส้นใยกล้วยน้ำว้าสิ่งแวดล้อมโปสเตอร์บรบือวิทยาคารDownloadDownload
143เว็บแอปพลิเคชันระบบชำระเงินออนไลน4ในโรงเรียนคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)เลยพิทยาคมDownloadDownload
144การศึกษาทฤษฎีการแถวคอย (Queueing Theory)คณิตศาสตร์โปสเตอร์อุดรพิทยานุกูลDownloadDownload
145เปลือกผลไม้ช่วยลดโรคนิ่วในไตชีววิทยาโปสเตอร์เลยพิทยาคมDownloadDownload
146ระบบควบคุมการเปิด/ปิดสวิทช์อัตโนมัติด้วยเสียง ฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)เลยอนุกูลวิทยาDownloadDownload
147การพัฒนาการขึ้นรูปถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่ง ความทนทานสูงด้วยเครื่องอัดถ่านแรงมือสิ่งแวดล้อมนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)บรบือวิทยาคารDownloadDownload
148การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืชระหว่างแสงจากธรรมชาติและแสงจากหลอดไฟLEDชีววิทยาโปสเตอร์ประจักษ์ศิลปาคารDownloadDownload
149แว่นตาอัจฉริยะฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)เลยอนุกูลวิทยาDownloadDownload
150การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี ABTS และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดจากใบเนียมหอมเคมีโปสเตอร์บรบือวิทยาคารDownloadDownload
รายการทั้งหมด : 291 รายการ