ลงทะเบียนโครงงาน

+ ส่งข้อมูลโครงงาน

ตารางแสดงข้อมูลโครงงาน
ที่ ชื่อโครงงาน สาขาวิชา ประเภท โรงเรียน เกียรติบัตรครู เกียรติบัตรนักเรียน
201การดูดซับสีย้อมด้วยเส้นใยพืชปกติและเส้นใยพืชปรับสภาพชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)เลยพิทยาคมDownloadDownload
202การพัฒนาระบบสมัครสอบออนไลน์คอมพิวเตอร์โปสเตอร์สตรีศึกษาDownloadDownload
203ปริมาณฟีนอลิกรวม ฟลาโวนอยด์รวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเซริซินจากรังไหมต่างสายพันธุ์ชีววิทยาโปสเตอร์สตรีศึกษาDownloadDownload
204การตรวจสอบโลหะหนักที่สะสมในพืชน้ำ สัตว์น้ำ น้ำและตะกอนดินในโครงการคลองชลประทานอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า จังหวัดร้อยเอ็ดสิ่งแวดล้อมนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)สตรีศึกษาDownloadDownload
205ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียเชื้อในช่องปากจากสารสกัดพืชพื้นถิ่นบางชนิดชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)สตรีศึกษาDownloadDownload
206แอปส์ปลูกผักสำหรับครัวเรือนคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ประจักษ์ศิลปาคารDownloadDownload
207ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมด้วยแกลบเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)บรบือวิทยาคารDownloadDownload
208แบบรูปความสัมพันธ์ของจำนวนสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปเล็กที่ซ้อนทับในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปใหญ่คณิตศาสตร์โปสเตอร์สกลราชวิทยานุกูลDownloadDownload
209การศึกษาและพัฒนาวัสดุเลียนแบบพฤติกรรมเฟิร์นกระปรอกเล็กเพื่อเก็บกักน้ำสิ่งแวดล้อมนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)สกลราชวิทยานุกูลDownloadDownload
210การศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการแตกยอดของผักพื้นบ้านเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ให้น้ำอัตโนมัติสิ่งแวดล้อมโปสเตอร์สกลราชวิทยานุกูลDownloadDownload
211การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดชีวภาพจากแผ่นฟิล์มชีวภาพในการหาความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการหาความเข้มข้นของคอปเปอร์ (II) ไอออนเคมีโปสเตอร์สกลราชวิทยานุกูลDownloadDownload
212การออกแบบและพัฒนาเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าโดยอาศัยหลักการ การนำความร้อนของขดลวดโลหะฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)สกลราชวิทยานุกูลDownloadDownload
213การประยุกต์ใช้บอร์ด Arduino ในการพัฒนาเครื่องมือวัดค่าความเป็น กรด - เบส และปริมาณคลอรีนในสารละลายคอมพิวเตอร์โปสเตอร์สกลราชวิทยานุกูลDownloadDownload
214การประยุกต์ใช้บอร์ด Arduino ในการพัฒนาเครื่องดักจับและกรองควันพิษอัตโนมัติคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)สกลราชวิทยานุกูลDownloadDownload
215การศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนของแอลกอฮอล์แข็งโดยใช้ขี้ซีฟิสิกส์โปสเตอร์สกลราชวิทยานุกูลDownloadDownload
216การจำแนกแอคติโนมัยซีสจากมูลไส้เดือนโดยวิธีการทางโมเลกุลและลักษณะสัณฐานวิทยา เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของ E.coli ชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)สกลราชวิทยานุกูลDownloadDownload
217แผนที่ดวงจันทร์ฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)สกลราชวิทยานุกูลDownloadDownload
218กล่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัตคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์DownloadDownload
219ลวดตัดโฟมมหัศจรรย์ฟิสิกส์โปสเตอร์กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์DownloadDownload
220การออกแบบลายไทยจากสมการทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSPคณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์DownloadDownload
221Smart door lock with RFID and face detection systemคอมพิวเตอร์โปสเตอร์กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์DownloadDownload
222ก๊อกน้ำอัจฉริยะคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์DownloadDownload
223ไขปริศนาเกมนิมคณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์DownloadDownload
224Line Official Account โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ชุมพลโพนพิสัยDownloadDownload
225ศึกษาการเปรียบเทียบฤทธิ์การต้านสารแอนติออกซิแดนท์ในใบพลูด้วยตัวทำละลายต่างชนิดเคมีโปสเตอร์กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์DownloadDownload
226จับจริงเท็จด้วยกลเม็ดของเวนน์คณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์DownloadDownload
227เครื่องกำจัดหนามต้นตอสามเหลี่ยมอัตโนมัติฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์DownloadDownload
228การสกัดสีจากพืชธรรมชาติด้วยสารเร่งติดสีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเคมีโปสเตอร์กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์DownloadDownload
229ตรวจสอบรอยลายนิ้วมือด้วยผงถ่านไม้ในท้องถิ่นชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)ชุมพลโพนพิสัยDownloadDownload
230การเก็บรวบรวมและออกแบบลายผ้าพันคอทอมือด้วยโปรแกรม The Geometers Sketchpad (GSP)คณิตศาสตร์โปสเตอร์กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์DownloadDownload
231การศึกษาการวิเคราะห์ปริมาณฟอร์มาลีนในน้ำแช่หมึกกล้วยด้วยโปรแกรมอิมเมจ เจเคมีโปสเตอร์ประจักษ์ศิลปาคารDownloadDownload
232ศึกษาลายเส้นแกรไฟต์ของไส้ดินสอที่มีผลต่อการนำไฟฟ้าฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ชุมพลโพนพิสัยDownloadDownload
233ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ของยุงลายในการเกิดโรคไข้เลือดออก ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายสิ่งแวดล้อมโปสเตอร์ชุมพลโพนพิสัยDownloadDownload
234การศึกษาประสิทธิภาพ​ผงหมักหมูจากพืชสมุนไพร​ในท้องถิ่นเคมีโปสเตอร์ชุมพลโพนพิสัยDownloadDownload
235ศึกษาประสิทธิภาพสารเร่งรากจากหัวไชเท้าที่มีผลต่อการงอกของต้นกล้าข้าวพันธุ์กข12 (หนองคาย80)ชีววิทยานำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ชุมพลโพนพิสัยDownloadDownload
236การศึกษาหาสูตรผลต่างของปริมาตรระหว่างทรงกลมและลูกบาศก์ ซึ่งลูกบาศก์อยู่ภายในทรงกลมคณิตศาสตร์โปสเตอร์ชุมพลโพนพิสัยDownloadDownload
237พลาสติกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมโปสเตอร์ชุมพลโพนพิสัยDownloadDownload
238การศึกษาพลังงานกลที่ส่งผลต่อคลื่นน้ำ ฟิสิกส์โปสเตอร์ชุมพลโพนพิสัยDownloadDownload
239การศึกษาประสิทธิภาพเส้นใยในการซับเสียงฟิสิกส์โปสเตอร์ชุมพลโพนพิสัยDownloadDownload
240การพัฒนาระบบ Aquaponic ควบคุมระยะไกลด้วย Arduinoคอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ผดุงนารีDownloadDownload
241การพัฒนาระบบจดจำใบหน้าด้วยภาษา Python OpenCV คอมพิวเตอร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ผดุงนารีDownloadDownload
242การสกัดและเปรียบเทียบปริมาณของแอลกอฮอล์จากข้าวเหนียว ข้าวเจ้า อ้อยและมันสำปะหลังเคมีนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ผดุงนารีDownloadDownload
243การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระดาษจากเส้นใยธรรมชาติเคมีโปสเตอร์ผดุงนารีDownloadDownload
244การสกัดหยาบแทนนินจากใบหูกวางบำบัดน้ำทิ้งชีววิทยาโปสเตอร์ผดุงนารีDownloadDownload
245พลาสติกชีวภาพจากเซลลูโลสของเปลือกข้าวโพดสิ่งแวดล้อมนำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ผดุงนารีDownloadDownload
246การวิเคราะห์การคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในอดีตฟิสิกส์โปสเตอร์ผดุงนารีDownloadDownload
247Smart Roof Smart Dryฟิสิกส์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ)ผดุงนารีDownloadDownload
248การศึกษารูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันตรีโกณมิติกับรูปสามเหลี่ยม ที่มีความยาวด้านเป็น 3, 4, 5คณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ผดุงนารีDownloadDownload
249คลายปัญหารากอนันต์คณิตศาสตร์โปสเตอร์ประจักษ์ศิลปาคารDownloadDownload
250วิธีหรรษาสรรหาผลบวกอนุกรมผสมอนันต์คณิตศาสตร์นำเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย)ประจักษ์ศิลปาคารDownloadDownload
รายการทั้งหมด : 291 รายการ